UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.2 Volum de la recerca a la UPC per unitats acadèmiques i tipologia d'activitat

Descripció: Volum de la recerca per unitats acadèmiques, tant d'activitats personals com de publicacions, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2017

Activitats personals i de les unitats (any 2017)
                         
  Unitat acadèmica Tesis dirigides (1) Propietat industrial i intel·lectual Premis Concursos d'arquitectura Comissari d'exposicions    
     
   
  701 DAC  22  2  5        
  702 CMEM  14  1  3        
  707 ESAII  16  1  3        
  709 DEE  13  2  3        
  710 EEL  23  5  6        
  712 EM  2  5  7        
  713 EQ  17  1  3        
  715 EIO  2    1        
  717 EGE  5  1  1        
  723 CS  8  1  2        
  724 MMT  10            
  729 MF  1    2        
  731 OO  5  4  6        
  732 OE  16    2        
  735 PA  6    37  12      
  737 RMEE  3            
  739 TSC  19  8  3        
  740 UOT  8    7  2  1    
  742 CEN  2    1        
  744 ET  2            
  745 DEAB  7  1          
  747 ESSI  5    1        
  748 FIS  13  2  5  1      
  749 MAT  17  1  4        
  750 EMIT  5  1  4        
  751 DECA  35    10        
  752 RA  4    3  3      
  753 TA  18    7  3      
  756 THATC  10    7    1    
  758 EPC  6  2  1        
  420 INTEXTER  3  1          
  440 IOC  2    1        
  460 INTE  2  1  1        
  480 ISUPC  4            
  915 IRI  10    3        
                         
  (1) Tesis dirigides per professorat de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3            
                         
               
Publicacions (any acadèmic 2017) (1)  
                             
  Unitat acadèmica Llibres Capítols Edicions de llibres Articles en revistes (2) Treballs presentats en congressos Publicac. sobre l'obra d'un prof. Reports de Recerca Edició de números monogràfics de revistes notables  
  Grup CTA Grup DIV Grup N (JCR) Grup N (UPC) Actes a congressos notables (UPC) Actes a congressos internacionals i nacionals  
  701 DAC  2  6    13    57  1  46  63    21    
  702 CMEM  1  2    19    78      67    149    
  707 ESAII  4  32  1  23  3  98  1  45  90    10    
  709 DEE  1      16    64    26  25    2    
  710 EEL  6  12  1  10    112  1  43  80    6    
  712 EM  2  2    13    25    5  29    2    
  713 EQ    4  1  19    144  1  1  74    75    
  715 EIO    1    6    50  1  3  36    4    
  717 EGE  3  2    7    9  1  1  20    19    
  723 CS    5  12  21  1  56    20  42    4  1  
  724 MMT    1    1    35    7  29    2    
  729 MF  1      1    29  1  2  40        
  731 OO  1  2    6    19      45    51    
  732 OE  6  15  3  17    28  12  5  26    8    
  735 PA  10  21  10  12  1    13  4  8  20  1    
  737 RMEE  1      5    13    2  10    30    
  739 TSC  1  8    9    100    63  69    11    
  740 UOT  4  27  6  14  2    8    10  9      
  742 CEN  3  6    7    3      16    12    
  744 ET  2  3    3    23    4  13        
  745 DEAB    5    3    42      20    1    
  747 ESSI    2  3  1    15  1  9  18    1    
  748 FIS  4  15    14    193  4  17  156  1  18    
  749 MAT  6  25  4  39  1  152  4  17  121    32    
  750 EMIT  4  3  1  4    16      31    7    
  751 DECA  9  25  6  49    234  5  29  269    46    
  752 RA    9    3    1  15  4  10  1  3    
  753 TA  2  13  1  26  2  21  10  14  47  6  171    
  756 THATC  8  20  5  12  3  4  5    14  4  2    
  758 EPC  13  3  1  3  1  15  1  4  19    1    
  420 INTEXTER    3  1  3    3      10    119    
  440 IOC  2  9  2  10  1  26  1  4  19    1    
  460 INTE    1    3    39      28        
  480 ISUPC  2  5    2    21  5  2  39    3    
  915 IRI  2  17  1  17    59  1  30  51    3    
                             
  (1) Es comptabilitzen per a cadascuna de les unitats que hi col·laboren.  
  (2) La classificació de les revistes en CTA o DIV s'ha realitzat segons si són revistes científico-tècniques o artístiques (CTA) o si són revistes de divulgació (DIV). Les revistes N_JCR són les que apareixen al JCR de 2016 i les N_UPC són les considerades com a notables a la UPC.