UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.2 Volum de la recerca a la UPC per unitats acadèmiques i tipologia d'activitat

Descripció: Volum de la recerca per unitats acadèmiques, tant d'activitats personals com de publicacions, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2016

                           
  Unitat acadèmica Tesis dirigides (1) Propietat industrial i intel·lectual Premis Concursos d'arquitectura Comissari d'exposicions      
       
     
  701 DAC  32  3  7          
  702 CMEM  16  3  4          
  707 ESAII  17    5          
  709 DEE  12  5  2          
  710 EEL  23  8  4          
  712 EM  18  2  2          
  713 EQ  24  4            
  715 EIO  10              
  717 EGE  9    5          
  723 CS  10    5          
  724 MMT  6  1            
  729 MF  1              
  731 OO  5  5  2          
  732 OE  32    1          
  735 PA  44    45  12  1      
  737 RMEE  3              
  739 TSC  28  5  4          
  740 UOT  14    7  3  1      
  742 CEN  11  1  2          
  744 ET  10              
  745 DEAB  2              
  747 ESSI  4              
  748 FIS  17  3  3          
  749 MAT  18    4          
  750 EMIT  4  1  4          
  751 DECA  51    11  1        
  752 RA  6    9  4        
  753 TA  33  1  5  1        
  756 THATC  7    1    1      
  758 EPC  15  2  2          
  420 INTEXTER  3  2  1          
  440 IOC  9    1          
  460 INTE  7              
  480 ISUPC  15              
  915 IRI  8    2          
                           
  (1) Tesis dirigides per professorat de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3              
                           
                 
Publicacions (any acadèmic 2016) (1)  
                               
  Unitat acadèmica Llibres Capítols Edicions de llibres Articles en revistes (2) Treballs presentats en congressos Publicac. sobre l'obra d'un prof. Reports de Recerca Edició de números monogràfics de revistes notables  
  Grup CTA Grup DIV Grup N (JCR) Grup N (UPC) Actes a congressos notables (UPC) Actes a congressos internacionals i nacionals  
  701 DAC     8  1  16    64    88  74    8    
  702 CMEM  1  3    13    90  1  2  64    126    
  707 ESAII    8  1  15  2  92    42  86    2    
  709 DEE  2  7  1  10  1  54    33  59    2    
  710 EEL  8  7  1  14    115    77  94    4    
  712 EM  1    3  6    30    3  45    29    
  713 EQ  2  9    23  3  155  2  7  57    70    
  715 EIO    7    3    37    1  56  1  4    
  717 EGE  5  1    7    8  2  3  12    24    
  723 CS  2  16  16  15  1  61    37  73    13  4  
  724 MMT        4    35  1  19  20    8    
  729 MF  1  4    5    16  2    37    17    
  731 OO        5    26      51    63    
  732 OE  9  8  1  24  1  28  13  3  36    7    
  735 PA  5  16  8  12  2  1  16  1  16  24  2    
  737 RMEE  2  1    9    17  1    23    29    
  739 TSC  1  7  1  9  2  129  1  84  96    3    
  740 UOT  3  23  5  9  3  3  7    9  3  3    
  742 CEN  1  1        5    1  9    2    
  744 ET    1    9    23    14  13        
  745 DEAB  2  1    4    30      30    3    
  747 ESSI    2  4  2    9  1  11  18    2    
  748 FIS  2  9  1  18  1  171  4  21  127    21    
  749 MAT  8  17  7  47  7  141  6  36  164    96    
  750 EMIT    4  2  5  1  16      23    5    
  751 DECA  3  18  2  58  2  218  5  30  249    60    
  752 RA    5  1  12    3  8  8  15  5  3    
  753 TA  3  6  1  21  4  18  2  7  62  1  253    
  756 THATC    23  2  6      8  1  12  1  1    
  758 EPC  1  2    4  1  30    7  17        
  420 INTEXTER  1        1  14    1  6    117    
  440 IOC  1  4    7    23  2  15  33    6    
  460 INTE    1    4    42      16    1    
  480 ISUPC  3  5    4  1  19  1  1  27    10    
  915 IRI    4    5    41    21  52    4    
                               
  (1) Es comptabilitzen per a cadascuna de les unitats que hi col·laboren.  
  (2) La classificació de les revistes en CTA o DIV s'ha realitzat segons si són revistes científico-tècniques o artístiques (CTA) o si són revistes de divulgació (DIV). Les revistes N_JCR són les que apareixen al JCR de 2016 i les N_UPC són les considerades com a notables a la UPC.