UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.2 Volum de la recerca a la UPC per unitats acadèmiques i tipologia d'activitat

Descripció: Volum de la recerca per unitats acadèmiques, tant d'activitats personals com de publicacions, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2015

Activitats personals i de les unitats (any 2015)
 
                         
  Unitat acadèmica Tesis dirigides (1) Propietat industrial i intel·lectual Premis Concursos d'arquitectura Comissari d'exposicions      
       
     
  701 DAC  25  -  13  -  -      
  702 CMEM  8  6  4  -  -      
  705 CA II  -  -  2  -  1      
  707 ESAII  11  2  2  -  -      
  709 EE  10  2  1  -  -      
  710 EEL  20  5  5  -  -      
  712 EM  9  2  4  -  -      
  713 EQ  17  1  5  -  -      
  714 ETP  1  -  1  -  -      
  715 EIO  7  -  3  -  -      
  717 EGE  2  4  -  -  -      
  718 EGA I  4  -  6  2  1      
  719 EGA II  -  -  -  -  -      
  723 CS  7  -  6  -  -      
  724 MMT  9  1  -  -  -      
  729 MF  1  -  1  -  -      
  731 OO  7  -  2  -  -      
  732 OE  29  -  2  -  -      
  735 PA  22  -  18  13  2      
  737 RMEE  9  1  3  -  -      
  739 TSC  17  1  15  -  -      
  740 UOT  8  -  3  7  -      
  742 CEN  2  -  -  -  -      
  744 ET  4  1  2  -  -      
  745 EAB  5  -  4  -  -      
  747 ESSI  1  -  4  -  -      
  748 FIS  25  3  4  -  -      
  749 MAT  13  -  5  -  -      
  750 EMIT  3  1  1  -  -      
  751 DECA  44  -  13  1  -      
  753 TA  19  -  4  1  1      
  756 THATC  3  -  1  -  -      
  758 EPC  16  1  2  -  -      
  420 INTEXTER  3  -  -  -  -      
  440 IOC  7  -  3  -  -      
  460 INTE  5  1  1  -  -      
  480 ISUPC  13  -  1  1  -      
  915 IRI  6  -  -  -  -      
  (1) Tesis dirigides per professorat de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3            
               
Publicacions (any acadèmic 2015) (1)  
                               
  Unitat acadèmica Llibres Capítols Edicions de llibres Articles en revistes (2) Treballs presentats en congressos Publicac. sobre l'obra d'un prof. Reports de Recerca Edició de números monogràfics de revistes notables  
  Grup CTA Grup DIV Grup N (JCR) Grup N (UPC) Actes a congressos notables (UPC) Actes a congressos internacionals i nacionals  
  701 DAC  2  6  1  10  -  49  1  32  36  -  4  -  
  702 CMEM  -  3  1  8  -  94  -  11  54  -  188  -  
  705 CA II  4  1  -  7  -  6  1  2  24  -  57  -  
  707 ESAII  1  9  6  7  -  74  1  61  58  -  5  -  
  709 EE  2  2  -  8  -  50  1  22  32  -  4  -  
  710 EEL  1  2  1  17  -  103  -  60  93  -  2  1  
  712 EM  4  1  1  9  -  32  3  2  41  -  21  -  
  713 EQ  1  9  -  14  -  124  1  17  73  -  128  -  
  714 ETP  4  -  -  3  -  21  -  -  16  -  47  -  
  715 EIO  -  6  -  3  -  42  2  7  59  -  2  -  
  717 EGE  6  3  -  2  -  2  1  2  16  -  31  -  
  718 EGA I  2  10  1  5  -  2  4  -  15  1  -  -  
  719 EGA II  -  -  -  1  -  -  1  -  2  -  13  -  
  723 CS  2  11  8  10  -  57  4  24  114  -  11  -  
  724 MMT  -  1  1  4  -  34  -  30  18  -  3  -  
  729 MF  5  2  -  5  1  16  1  2  25  -  22  -  
  731 OO  -  3  -  2  -  27  2  3  41  -  62  -  
  732 OE  9  13  1  8  -  31  13  1  42  -  17  -  
  735 PA  2  42  8  10  -  -  20  -  18  9  -  -  
  737 RMEE  5  4  5  8  -  61  2  4  47  -  7  -  
  739 TSC  -  7  1  9  -  101  1  73  74  -  14  -  
  740 UOT  1  52  15  13  3  -  6  -  8  4  -  -  
  742 CEN  4  2  -  3  -  9  -  -  16  -  10  -  
  744 ET  1  -  -  3  -  22  -  7  21  -  1  -  
  745 EAB  1  2  -  2  -  24  -  -  43  -  -  -  
  747 ESSI  1  3  9  5  -  12  -  11  20  -  2  -  
  748 FIS  4  10  -  6  -  153  1  24  124  -  17  -  
  749 MAT  7  16  6  37  4  137  4  28  133  -  91  1  
  750 EMIT  -  1  -  -  -  23  1  11  34  -  1  -  
  751 DECA  8  14  7  34  3  164  16  38  170  -  93  1  
  753 TA  5  14  4  18  2  16  6  7  43  4  31  -  
  756 THATC  6  32  3  4  1  4  1  -  4  2  1  -  
  758 EPC  1  5  -  7  -  24  2  1  26  -  -  -  
  420 INTEXTER  -  1  -  3  -  24  1  -  15  -  128  -  
  440 IOC  -  4  -  -  -  26  5  11  24  -  2  -  
  460 INTE  1  -  -  2  -  34  -  -  4  -  -  -  
  480 ISUPC  1  7  3  2  -  16  1  -  31  -  10  -  
  915 IRI  -  7  2  2  -  46  1  45  36  -  7  -  
  (1) Es comptabilitzen per a cadascuna de les unitats que hi col·laboren.  
  (2) La classificació de les revistes en CTA o DIV s'ha realitzat segons si són revistes científico-tècniques o artístiques (CTA) o si són revistes de divulgació (DIV). Les revistes N_JCR són les que apareixen al JCR de 2014 i les N_UPC són les considerades com a notables a la UPC.