UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.1 Dades globals del volum de la recerca a la UPC

Descripció: Volum de la recerca per publicacions i activitats personals, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2019

             
             
    ACTIVITATS PERSONALS I DE LES UNITATS 2018 2019    
    Tesis dirigides UPC (1)  259  267    
    Propietat industrial i intel·lectual  19  22    
    Premis (2)   157  159    
    Concursos d'arquitectura (3)  29  20    
    Organització de congressos i exposicions  35  38    
    Comissari d'exposició  5  9    
    PUBLICACIONS   2018 2019    
    Llibres  74  67    
    Capítols de llibres  300  241    
    Articles en revista grup notable (JCR) (4)  1.563  1.651    
    Articles en revista grup notable (UPC) (5)  132  119    
    Articles en revista grup CTA (6)  288  281    
    Articles en revista grup DIV (7)  19  31    
    Actes a congressos notables (UPC) (8)  390  300    
    Actes a congressos internacionals i nacionals (9)  1.365  1.225    
    Publicacions sobre l'obra d'un professor/a  56  40    
    Informes  673  739    
    Edició de llibres  66  75    
    Edició de números de monogràfics de revistes notables  8  7    
    (1) Tesis dirigides per PDI de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3.    
    (2) D'arquitectura i cientifico-tècnics.    
    (3) Segons el document de Consell de Govern "Aplicació del sistema d'indicadors de l'activitat de recerca en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme" aprovat al juliol de 2005, només es valoren aquells concursos d'arquitectura dels quals prèviament l'interessat ha aportat un informe que s'ha fet públic a través del dipòsit de recerca de la UPC (E-Prints).    
    (4) Articles publicats en revistes indexades al JCR Science Citation Index i al JCR Social Science Citation Index.    
    (5) Articles publicats en revistes considerades notables per la UPC.    
    (6) Articles en revistes científico-tècniques o artístiques    
    (7) Articles en revistes de divulgació    
    (8) Actes a congressos considerats notables per la UPC.    
    (9) Actes a congressos internacionals i nacionals que no són considerats notables per la UPC    
    Dades a 31/12/2019        
             
             
 
           
      2009 2010    
    Tesis dirigides UPC 243 268    
    Patents 35 30    
    Premis 86 100    
    Concursos d'arquitectura 14 43    
    Organització de congressos i exposicions 59 13    
    Comissari d'exposició 17 17    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
         
             
      2009 2010    
    Llibres 136 114    
    Capítols de llibres 337 272    
    Articles en revista grup notable (JCR) (4) 1226 1264    
    Articles en revista grup notable (UPC) (5) 135 118    
    Articles en revista grup CTA (6) 535 509    
    Articles en revista grup DIV (7) 249 179    
    Actes a congressos notables (UPC) (8) 490 446    
    Actes a congressos internacionals i nacionals (9) 2463 1845    
    Publicacions sobre l'obra d'un professor/a 63 52    
    Informes 1407 1229    
    Edició de llibres 46 66