UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.1 Dades globals del volum de la recerca a la UPC

Descripció: Volum de la recerca per publicacions i activitats personals, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2014

           
    ACTIVITATS PERSONALS I DE LES UNITATS 2013 2014  
    Tesis dirigides UPC (1)  307  338  
    Propietat industrial i intel·lectual  73  49  
    Premis (2)   160  138  
    Concursos d'arquitectura (3)  22  26  
    Organització de congressos i exposicions  7  5  
    Comissari d'exposició  11  12  
    PUBLICACIONS   2013 2014  
    Llibres  103  63  
    Capítols de llibres  235  272  
    Articles en revista grup notable (JCR) (4)  1.540  1.617  
    Articles en revista grup notable (UPC) (5)  94  97  
    Articles en revista grup CTA (6)  431  436  
    Articles en revista grup DIV (7)  320  169  
    Actes a congressos notables (UPC) (8)  613  591  
    Actes a congressos internacionals i nacionals (9)  1.615  1.545  
    Publicacions sobre l'obra d'un professor/a  54  23  
    Informes  1.228  961  
    Edició de llibres  58  62  
    Edició de números de monogràfics de revistes notables  5  -  
           
    (1) Tesis dirigides a la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora.   
    (2) D'arquitectura i cientifico-tècnics.  
    (3) Segons el document de Consell de Govern "Aplicació del sistema d'indicadors de l'activitat de recerca en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme" aprovat al juliol de 2005, només es valoren aquells concursos d'arquitectura dels quals prèviament l'interessat ha aportat un informe que s'ha fet públic a través del dipòsit de recerca de la UPC (E-Prints).  
    (4) Articles publicats en revistes indexades al JCR Science Citation Index i al JCR Social Science Citation Index.  
    (5) Articles publicats en revistes considerades notables per la UPC.  
    (6) Articles en revistes científico-tècniques o artístiques  
    (7) Articles en revistes de divulgació  
    (8) Actes a congressos considerats notables per la UPC.  
    (9) Actes a congressos internacionals i nacionals que no són considerats notables per la UPC  
           
           
 
         
      2009 2010  
    Tesis dirigides UPC 243 268  
    Patents 35 30  
    Premis 86 100  
    Concursos d'arquitectura 14 43  
    Organització de congressos i exposicions 59 13  
    Comissari d'exposició 17 17  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
         
           
           
      2009 2010  
    Llibres 136 114  
    Capítols de llibres 337 272  
    Articles en revista grup notable (JCR) (4) 1226 1264  
    Articles en revista grup notable (UPC) (5) 135 118  
    Articles en revista grup CTA (6) 535 509  
    Articles en revista grup DIV (7) 249 179  
    Actes a congressos notables (UPC) (8) 490 446  
    Actes a congressos internacionals i nacionals (9) 2463 1845  
    Publicacions sobre l'obra d'un professor/a 63 52  
    Informes 1407 1229  
    Edició de llibres 46 66