UPC    Acreditació de les titulacions
1.9.1 Resum de l'estudiantat matriculat a la UPC per tipologia d'estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat tant a centres propis com adscrits classificats per 1r i 2n, 2ns i 1rs cicles i graus.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.

                   
  Tipus d'estudis 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Estudis reglats Estudis de cicles centres propis 3.735 1.311 708  -  -  
  centres adscrits 50 - -  -  -  
  Estudis de grau centres propis 18.728 18.957 21.161 21.232 20.790  
  centres adscrits 4.085 4.262 1.651 1.650 1.892  
  Estudis de màster  (1) centres propis 2.945 3.654 4.604  4.663  4.655  
  Estudis de màster centres adscrits 118 549 1.097  736  724  
  Estudis de doctorat  2.378 2.322 2.161 2.183 2.192  
  Estudis no reglats Estudis de formació permanent 2.794 3.047 3.322 3.080 3.131  
  Total 34.833 34.102 34.704 33.544 33.384  
  (1) Només inclou l'estudiantat dels màsters universitaris gestionats per la UPC      
  Dades a gener de 2021