UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.3 Beques d'aprenentatge UPC

Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2019-2020

             
    TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE Nombre de becaris
31/12/2019
Nombre de becaris
01/09/2019 - 31/08/2020
IMPORT  
    Suport a Biblioteques 19 26 68.000 €  
    Suport a la Gestió Acadèmica        
    Suport a l'Activitat Docent        
    Suport a les Relacions Internacionals 5 7 27.000 €  
    Suport a Projectes Específics 271 606 869.000 €  
    Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. 33 85 58.000 €  
    TOTAL 328 724 1.022.000 €  
    Dades a Juliol de 2020