UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.3 Beques d'aprenentatge UPC

Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2018-2019

           
  TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE Nombre de becaris
31/12/2018
Nombre de becaris
01/09/2018 - 31/08/2019
IMPORT  
  Suport a Biblioteques 26 34 80.000 €  
  Suport a la Gestió Acadèmica     0 €  
  Suport a l'Activitat Docent 29 36 69.000 €  
  Suport a les Relacions Internacionals 6 11 29.000 €  
  Suport a Projectes Específics 204 584 841.000 €  
  Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. 50 76 79.000 €  
  TOTAL 315 741 1.098.000 €  
  Dades a Juliol de 2019