UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.3 Beques d'aprenentatge UPC

Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2017-2018

           
  TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE Nombre de becaris
31/12/2017
Nombre de becaris
01/09/2017 - 31/08/2018
IMPORT  
  Suport a Biblioteques 24 56 83.000 €  
  Suport a la Gestió Acadèmica   4 9.000 €  
  Suport a l'Activitat Docent 64 140 305.000 €  
  Suport a les Relacions Internacionals 6 19 37.000 €  
  Suport a Projectes Específics 137 424 650.000 €  
  Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. 51 85 111.000 €  
  TOTAL 282 728 1.195.000 €  
  Dades a juny de 2018