UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.3 Beques d'aprenentatge UPC

Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2016-2017

           
  TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE Nombre de becaris
31/12/2016
Nombre de becaris
01/09/2016 - 31/08/2017
IMPORT  
  Suport a Biblioteques 26 51 82.000 €  
  Suport a la Gestió Acadèmica 5 25 43.000 €  
  Suport a l'Activitat Docent 99 265 406.000 €  
  Suport a les Relacions Internacionals 13 39 78.000 €  
  Suport a Projectes Específics 87 269 386.000 €  
  Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. 43 88 104.000 €  
  TOTAL 273 737 1.099.000 €