UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.3 Beques d'aprenentatge UPC

Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2015-2016

           
  TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE Nombre de becaris
31/12/2015
Nombre de becaris
01/09/2015 - 31/08/2016
IMPORT  
  Suport a Biblioteques 29 64 118.000 €  
  Suport a la Gestió Acadèmica 2 15 29.000 €  
  Suport a l'Activitat Docent 121 255 406.000 €  
  Suport a les Relacions Internacionals 15 48 92.000 €  
  Suport a Projectes Específics 91 275 462.000 €  
  Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. 30 68 94.000 €  
  TOTAL 288 725 1.201.000 €