UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.3 Beques d'aprenentatge UPC

Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2014-2015

           
  TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE Nombre de becaris
31/12/2014
Nombre de becaris
01/09/2014 - 31/08/2015
IMPORT  
  Suport a Biblioteques 2 34 60.000 €  
  Suport a la Gestió Acadèmica 0 18 18.000 €  
  Suport a l'Activitat Docent 84 279 335.000 €  
  Suport a les Relacions Internacionals 15 39 89.000 €  
  Suport a Projectes Específics 100 190 389.000 €  
  Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. 34 58 78.000 €  
  TOTAL 235 618 969.000 €