UPC    Acreditació de les titulacions
1.5.2 Estudiantat matriculat total en programes de formació permanent per nacionalitat

Descripció: Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2013-2014

           
  Regió de procedència   2012-2013 2012-2013  
  Unió Europea (1)   1.361 1.822  
  Resta d'Europa   12 3  
  Amèrica Llatina   438 356  
  Amèrica del Nord (2)   8 2  
  Àfrica   8 5  
  Àsia   34 8  
  Oceania   - 2  
  TOTAL   1.861 2.198  
  (1) Inclou Espanya  
  (2) No inclou Mèxic que està inclòs dins l'apartat Amèrica Llatina  
           
% %
Unió Europea 1.361 Unió Europea 82,9%
Resta d'Europa 12 Resta d'Europa 0,1%
Amèrica Llatina 438 Amèrica Llatina 16,2%
Amèrica del Nord 8 Amèrica del Nord 0,1%
Àfrica 8 Àfrica 0,2%
Àsia 34 Àsia 0,4%
Oceania - Oceania 0,0%