UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.5 Evolució de les tesis llegides per programa

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat i gènere
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: Les tesis llegides a cada curs corresponen a aquelles que han estat llegides de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre de l'any següent.

                       
  Nom programa 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  2  6  8  6  1  7  3  -  3  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  2  4  6  2  4  6  4  1  5  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  1  -  1  7  6  13  1  3  4  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  4  12  16  20  34  54  2  1  3  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  3  7  10  5  3  8  3  5  8  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  3  -  3  6  6  12  3  5  8  
  Doctorat en Urbanisme  1  3  4  9  2  11  6  2  8  
  TOTAL  16  32  48  55  56  111  22  18  40  
  2. CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  1  4  5  -  3  3  -  2  2  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  -  2  2  2  3  5  1  4  5  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  2  4  6  4  3  7  1  1  2  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  3  10  13  7  6  13  2  9  11  
  Doctorat en Fotònica  3  14  17  4  11  15  3  18  21  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  7  10  17  2  5  7  4  7  11  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  3  3  6  3  1  4  3  3  6  
  Erasmus Mudus Joint Doctorate Program Europhotonics, in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics  3  1  4  1  1  2  1  2  3  
  TOTAL  22  48  70  23  33  56  15  46  61  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural  1  7  8  2  12  14  -  7  7  
  Doctorat en Ciències del Mar  4  5  9  5  2  7  11  1  12  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  4  6  10  4  7  11  3  2  5  
  Doctorat en Enginyeria Civil  6  5  11  1  11  12  2  6  8  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  4  11  15  2  4  6  1  5  6  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  4  3  7  4  7  11  7  6  13  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  -  -  -  1  4  5  -  2  2  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval  1  1  2  1  8  9  -  3  3  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  1  2  3  1  2  3  1  4  5  
  DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA (SEED)  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  TOTAL  25  40  65  21  57  78  25  37  62  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  10  11  21  15  29  44  8  13  21  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  -  9  9  2  15  17  2  11  13  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  -  4  4  -  10  10  3  3  6  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  2  8  10  -  10  10  4  6  10  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  2  5  7  5  7  12  3  2  5  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  4  2  6  10  21  31  4  9  13  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  2  7  9  1  6  7  2  6  8  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  2  8  10  8  12  20  1  4  5  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  2  4  6  1  5  6  1  -  1  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -  6  6  -  6  6  -  6  6  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  1  -  1  1  -  1  3  2  5  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  8  -  8  2  1  3  5  -  5  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  -  -  -  1  6  7  1  1  2  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  -  -  -  -  2  2  -  1  1  
  Doctorat en Sostenibilitat  2  6  8  4  6  10  6  6  12  
  Erasmus Mundus Doctoral Degree in Advanced Materials and Engineering  -  -  -  4  1  5  1  2  3  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  -  -  -  1  1  -  -  -  
  TOTAL  35  70  105  54  138  192  44  72  116  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  5  17  22  6  31  37  2  15  17  
  Doctorat en Computació  1  4  5  2  6  8  1  7  8  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  1  10  11  -  24  24  4  16  20  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  -  4  4  2  9  11  1  1  2  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  1  4  5  1  7  8  1  1  2  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  7  10  17  6  25  31  4  17  21  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -  -  -  -  1  1  1  4  5  
  Erasmus Mudus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)  -  -  -  -  1  1    2  2  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  3  3  1  -  1  -  -  -  
  TOTAL  15  52  67  18  104  122  14  63  77  
  TOTAL UPC  113  242  355  171  388  559  120  236  356  
  Dades a març 2018