UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.5 Evolució de les tesis llegides per programa

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat i gènere
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014-2015
Notes metodològiques: Les tesis llegides a cada curs corresponen a aquelles que han estat llegides de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre de l'any següent.

                         
  Unitat Nom programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  1  5  6  4  6  10  3  -  3  
  704 CA1 Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  2  4  6  4  2  6  2  6  8  
  704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  -  3  3  1  2  3  1  -  1  
  704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  4  3  7  2  3  5  3  7  10  
  718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  1  1  2  1  2  3  2  4  6  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  7  17  24  6  14  20  4  12  16  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme  4  3  7  7  7  14  1  3  4  
  TOTAL  19  36  55  25  36  61  16  32  48  
  2. CIÈNCIES                    
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  1  5  6  5  9  14  7  10  17  
  300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  -  2  2  2  -  2  1  4  5  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  -  2  2  3  2  5  2  4  6  
  720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  4  4  8  4  3  7  3  10  13  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  1  3  4  1  5  6  -  2  2  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  1  2  3  3  3  6  3  3  6  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica  1  18  19  5  9  14  3  14  17  
  893 ICFO Erasmus Mudus Joint Doctorate Program Europhotonics, in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics  -  -  -  -  2  2  3  1  4  
  TOTAL  8  36  44  23  33  56  22  48  70  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  4  8  12  5  6  11  6  5  11  
  706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  5  6  11  3  5  8  4  11  15  
  708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  -  3  3  1  1  2  1  2  3  
  708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  2  1  3  4  3  7  4  3  7  
  711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  6  5  11  4  4  8  4  5  9  
  722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  -  2  2  -  3  3  -  -  -  
  736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  2  4  6  2  1  3  4  6  10  
  737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  2  6  8  4  13  17  1  7  8  
  742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  -  1  1  -  1  1  1  1  2  
  TOTAL  21  36  57  23  37  60  25  40  65  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  -  8  8  2  4  6  -  9  9  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  1  2  3  2  6  8  2  6  8  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  2  9  11  3  3  6  -  4  4  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  6  2  8  5  5  10  2  8  10  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  1  7  8  -  8  8  2  7  9  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  1  2  3  3  -  3  2  5  7  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  3  4  7  4  2  6  8  -  8  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  2  -  2  -  3  3  1  -  1  
  717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  5  5  10  3  2  5  4  2  6  
  721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  2  2  4  -  5  5  2  4  6  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -  3  3  1  3  4  -  6  6  
  729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  2  6  8  3  7  10  2  8  10  
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  10  11  21  2  6  8  10  11  21  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  2  -  2  1  1  2  -  -  -  
  TOTAL  37  61  98  29  55  84  35  70  105  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  3  20  23  4  21  25  5  17  22  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  2  10  12  1  11  12  1  10  11  
  723 CS Doctorat en Computació  2  8  10  2  8  10  1  4  5  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial  -  1  1  1  2  3  1  4  5  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  4  22  26  7  25  32  7  10  17  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  2  4  6  1  5  6  -  4  4  
  340 EUPVG Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  -  -  -  1  1  -  3  3  
  TOTAL  13  65  78  16  73  89  15  52  67  
  TOTAL UPC  98  234  332  116  234  350  113  242  355  
  Dades a març 2016