UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.5 Evolució de les tesis llegides per programa

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat i gènere
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2012-2013
Notes metodològiques: Les tesis llegides a cada curs corresponen a aquelles que han estat llegides de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre de l'any següent.

                           
    Unitat Nom programa 2010-2011 2011-2012 2012-2013  
    Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
    1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ              
    703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  4  2  6  3  5  8  1  5  6  
    704 CA1 Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura  3  1  4  2  4  6  2  4  6  
    704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  2  -  2  1  2  3  -  3  3  
    704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  4  -  4  7  8  15  4  3  7  
    718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  -  2  2  4  5  9  1  1  2  
    735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  5  3  8  4  9  13  7  17  24  
    740 UOT Doctorat en Urbanisme  1  2  3  4  4  8  4  3  7  
    TOTAL  19  10  29  25  37  62  19  36  55  
    2. CIÈNCIES              
    200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  3  6  9  7  4  11  1  5  6  
    300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  -  2  2  1  3  4  -  2  2  
    715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  3  3  6  1  3  4  -  2  2  
    720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  1  10  11  -  9  9  4  4  8  
    731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  -  -  -  3  2  5  1  3  4  
    745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  3  2  5  3  2  5  1  2  3  
    893 ICFO Doctorat en Fotònica  1  1  2  1  8  9  1  18  19  
    TOTAL  11  24  35  16  31  47  8  36  44  
    3. ENGINYERIA CIVIL              
    250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  2  8  10  1  4  5  4  8  12  
    706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  1  2  3  3  7  10  5  6  11  
    708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  -  5  5  2  1  3  -  3  3  
    708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  6  5  11  3  5  8  2  1  3  
    711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  1  1  2  8  1  9  6  5  11  
    722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  1  5  6  -  1  1  -  2  2  
    736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  1    1  5  2  7  2  4  6  
    737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  -  2  2  2  6  8  2  6  8  
    742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  -  6  6  3  1  4  -  1  1  
    TOTAL  12  34  46  27  28  55  21  36  57  
    4. ENGINYERIA INDUSTRIAL              
    440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  2  8  10  1  9  10  -  8  8  
    480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  2  -  2  1  4  5  1  2  3  
    702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  1  4  5  3  5  8  2  9  11  
    707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  2  6  8  1  6  7  6  2  8  
    709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  1  6  7  2  11  13  1  7  8  
    713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  5  3  8  4  4  8  1  2  3  
    713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  3  4  7  3  2  5  3  4  7  
    714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  2  3  5  4  -  4  2  -  2  
    717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  8  7  15  6  12  18  5  5  10  
    721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  -   -   -   5  3  8  2  2  4  
    724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -   -   -   1  4  5  -  3  3  
    729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  2  7  9  -  10  10  2  6  8  
    732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  3  4  7  6  4  10  10  11  21  
    741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  1  2  3  1  -  1  2  -  2  
    TOTAL  32  54  86  38  74  112  37  61  98  
    5. ENGINYERIA DE LES TIC              
    701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  1  16  17  3  19  22  3  20  23  
    710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  3  11  14  1  11  12  2  10  12  
    723 LSI Doctorat en Computació  -  7  7  1  5  6  2  8  10  
    723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  2  4  6  1  7  8  -  1  1  
    739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  4  25  29  9  12  21  4  22  26  
    744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  2  2  4  4  5  9  2  4  6  
    TOTAL  12  65  77  19  59  78  13  65  78  
    TOTAL UPC  86  187  273  125  229  354  98  234  332  
    Dades a novembre 2013