UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.12 Dades globals dels resultats acadèmics dels estudis de grau a la UPC

Descripció: Evolució de la matrícula i del rendiment acadèmic desglossat per fase inicial i no inicial i per gènere, al llarg dels darrers tres anys acadèmics. Aquests resultats tenen en compte tant el resultats acadèmics de les titulacions de grau de centres propis com els resultats academics obtinguts a les titulacions de grau dels centres adscrits.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

CENTRES PROPIS i ADSCRITS
                                   
      Any acadèmic  
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  DADES MATRÍCULA Nous (1) TC 1.267 3.784 5.051 1.340 4.136 5.476 1.246 3.831 5.077 1.306 3.724 5.030  
  TP 53 215 268 41 201 242 58 212 270 74 264 338  
  Total 1.320 3.999 5.319 1.381 4.337 5.718 1.304 4.043 5.347 1.380 3.988 5.368  
  Estudiantat total 5.869 17.008 22.877 5.977 17.399 23.376 5.814 17.012 22.826 5.934 16.948 22.882  
  EETC 4.922 14.061 18.983 4.875 14.068 18.943 4.782 13.771 18.552 4.889 13.795 18.684  
  DADES RENDIMENT ACADÈMIC
Resultats Fase Inicial
Nous TC 1.267 3.784 5.051 1.340 4.136 5.476 1.246 3.831 5.077 1.306 3.724 5.030  
  Aptes % d'aptes en el temps previst (tp) 45,6% 36,1% 38,5% 43,2% 35,6% 37,4% 49,4% 39,3% 41,8% 46,7% 41,7% 43,0%  
  % d'aptes en el tp + 1 curs 33,3% 36,9% 36,0% 30,6% 33,9% 33,1% 29,0% 33,2% 32,2% ND ND ND  
  No Aptes % de no aptes 1r any 8,0% 11,3% 10,5% 11,2% 12,5% 12,2% 9,0% 12,6% 11,7% 10,,2% 13,0% 12,3%  
  % de no aptes Fase Inicial 5,5% 7,2% 6,8% 5,1% 7,8% 7,1% 7,1% 8,3% 8,1% ND ND ND  
  Altres(2) 7,5% 8,5% 8,3% 9,9% 10,3% 10,2% 5,4% 6,6% 6,3% ND ND ND  
  DADES RENDIMENT ACADÈMIC
Resultats Fase No Inicial
Taxa de rendiment 82,2% 78,3% 79,3% 81,1% 77,6% 78,5% 80,8% 76,1% 77,3% 81,2% 76,5% 77,7%  
  Taxa d'èxit 85,1% 82,0% 82,8% 84,6% 81,5% 82,3% 84,4% 81,1% 82,0% 85,1% 81,7% 82,6%  
  Mitjana crèdits matriculats 50,32 49,60 49,79 48,94 48,51 48,62 49,35 48,57 48,77 49,43 48,84 48,99  
  (1) Es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis per primera vegada via preinscripció universitària o que ha realitzat un trasllat d'un estudi de grau a un altre grau.              
  (2) L'apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.            
                                   
                             
      2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  TITULATS Nombre de titulats Estudis de Grau 1.975 3.025 3.367 3.390 3.557  
  Estudis de 2n cicle 468 502 320 177 -  
  Estudis de 1r i 2n cicle 1.450 1.322 1.210 1.003 -  
  Estudis de 1r cicle 352 603 - - -  
  Mitjana de permanència(4) Estudis de Grau 4,41 4,75 4,94 5,07 5,21  
  TAXES RD 1393/2007 Taxa de graduació (%)(3) Estudis de Grau 47,0% 35,5% 39,0% 38,8% 40,9%  
  Taxa d'eficiència (%) Estudis de Grau 94,0% 91,9% 90,9% 89,9% 88,2%  
  Taxa d'abandonament (%)(3) Estudis de Grau 24,9% 35,5% 35,6% 34,5% 32,5%  
  (3) Les taxes de graduació i abandonament es calculen sobre la cohort de nou accés a la titulació de l'any n (n correspón a a durada teòrica de la titulació), i fins el curs 2013-14 no es podran obtenir.                              
  (4) La mitjana de permanència es calcula sobre els graus de 240 ECTS.                        
  Dades actualitzades a juny 2019