UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.12 Dades globals dels resultats acadèmics dels estudis de grau a la UPC

Descripció: Evolució de la matrícula i del rendiment acadèmic desglossat per fase inicial i no inicial i per gènere, al llarg dels darrers tres anys acadèmics. Aquests resultats tenen en compte tant el resultats acadèmics de les titulacions de grau de centres propis com els resultats academics obtinguts a les titulacions de grau dels centres adscrits.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

CENTRES PROPIS I ADSCRITS
                             
      Any acadèmic  
  2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  DADES MATRÍCULA Nous (1) TC 1.479 4.417 5.896 1.461 4.334 5.795 1.364 4.223 5.587  
  TP 69 336 405 55 260 315 58 248 306  
  Total 1.548 4.753 6.301 1.516 4.594 6.110 1.422 4.471 5.893  
  Estudiantat total 4.395 13.586 17.981 5.064 14.818 19.882 5.658 16.691 22.349  
  EETC 3.663 11.198 14.861 4.321 12.334 16.655 4.898 13.990 18.888  
  DADES RENDIMENT ACADÈMIC
Resultats Fase Inicial
Nous TC 1.479 4.417 5.896 1.461 4.334 5.795 1.364 4.223 5.587  
  Aptes % d'aptes en el temps previst (tp) 52,6% 42,9% 45,3% 41,5% 33,3% 35,4% 39,9% 33,6% 35,1%  
  % d'aptes en el tp + 1 curs 22,8% 25,2% 24,6% 36,9% 38,8% 38,4% 36,9% 36,6% 36,7%  
  No Aptes % de no aptes 1r any 10,5% 13,8% 13,0% 7,9% 11,4% 10,6% 9,7% 13,0% 12,2%  
  % de no aptes Fase Inicial 5,7% 9,6% 8,6% 5,5% 7,7% 7,1% 5,5% 8,6% 7,8%  
  Altres(2) 8,4% 8,5% 8,5% 8,2% 8,7% 8,6% 8,1% 8,2% 8,1%  
  DADES RENDIMENT ACADÈMIC
Resultats Fase No Inicial
Taxa de rendiment 83% 80% 81% 85,5% 82,4% 83,2% 81,2% 76,9% 78;0%  
  Taxa d'èxit 86% 83% 84% 86,9% 84,5% 85,2% 84,0% 80,8% 81,7%  
  Mitjana crèdits matriculats 44,45 42,81 43,25 49,47 46,79 47,50 51,94 50,29 50,71  
  (1) Es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis per primera vegada via preinscripció universitària o que ha realitzat un trasllat d'un estudi de grau a un altre grau.      
  (2) L'apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.      
                             
                         
      2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  TITULATS Nombre de titulats Estudis de Grau 194 696 1.170 1.975  
  Estudis de 2n cicle 408 567 490 468  
  Estudis de 1r i 2n cicle 1.462 1.533 1.384 1.450  
  Estudis de 1r cicle 1.419 1.134 612 352  
  Mitjana de permanència Estudis de Grau - - - 4,41  
  TAXES RD 1393/2007 Taxa de graduació (%)(3) Estudis de Grau - - - 47,0%  
  Taxa d'eficiència (%) Estudis de Grau 95,0% 97,0% 97,4% 94,0%  
  Taxa d'abandonament (%)(3) Estudis de Grau - - - 24,9%  
  (3) Les taxes de graduació i abandonament es calculen sobre la cohort de nou accés a la titulació de l'any n (n correspón a a durada teòrica de la titulació), i fins el curs 2013-14 no es podran obtenir.