UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.12 Dades globals dels resultats acadèmics dels estudis de grau a la UPC

Descripció: Evolució de la matrícula i del rendiment acadèmic desglossat per fase inicial i no inicial i per gènere, al llarg dels darrers tres anys acadèmics. Aquests resultats tenen en compte tant el resultats acadèmics de les titulacions de grau de centres propis com els resultats academics obtinguts a les titulacions de grau dels centres adscrits.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2012-2013

CENTRES PROPIS I ADSCRITS
                             
      Any acadèmic  
  2010-2011 2011-2012 2012-13  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  DADES MATRÍCULA Nous (1) TC 1.458 4.312 5.770 1.479 4.417 5.896 1.461 4.334 5.795  
  TP 63 340 403 69 336 405 55 260 315  
  Total 1.521 4.652 6.173 1.548 4.753 6.301 1.516 4.594 6.110  
  Estudiantat total 3.117 9.660 12.777 4.395 13.586 17.981 5.064 14.818 19.882  
  EETC 2.576 7.883 10.459 3.663 11.198 14.861 4.321 12.334 16.655  
  DADES RENDIMENT ACADÈMIC
Resultats Fase Inicial
Nous TC 1.458 4.312 5.770 1.479 4.417 5.896 1.461 4.334 5.795  
  Aptes % d'aptes en el temps previst (tp) 51,7% 41,3% 43,9% 52,6% 42,9% 45,3% 41,5% 33,3% 35,4%  
  % d'aptes en el tp + 1 curs 28,2% 29,6% 29,3% 22,8% 25,2% 24,6% 36,9% 38,8% 38,4%  
  No Aptes % de no aptes 1r any 8,1% 12,2% 11,2% 10,5% 13,8% 13,0% 7,9% 11,4% 10,6%  
  % de no aptes Fase Inicial 4,8% 9,2% 8,1% 5,7% 9,6% 8,6% 5,5% 7,7% 7,1%  
  Altres(2) 7,3% 7,6% 7,5% 8,4% 8,5% 8,5% 8,2% 8,7% 8,6%  
  DADES RENDIMENT ACADÈMIC
Resultats Fase No Inicial
Taxa de rendiment 82% 78% 80% 83% 80% 81% 85,5% 82,4% 83,2%  
  Taxa d'èxit 85% 82% 83% 86% 83% 84% 86,9% 84,5% 85,2%  
  Mitjana crèdits matriculats 39,81 38,83 39,10 44,45 42,81 43,25 49,47 46,79 47,50  
  (1) Es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis per primera vegada via preinscripció universitària o que ha realitzat un trasllat d'un estudi de grau a un altre grau.  
  (2) L'apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.  
                             
                         
      2009-10 2010-11 2011-12 2012-13  
  TITULATS Nombre de titulats Estudis de Grau - 194 696 1.170  
  Estudis de 2n cicle 446 408 567 490  
  Estudis de 1r i 2n cicle 1.412 1.462 1.533 1.384  
  Estudis de 1r cicle 1.450 1.419 1.134 612  
  Mitjana de permanència Estudis de Grau - - - -  
  Estudis de 2n cicle 4,29 4,50 4,20 ND  
  Estudis de 1r i 2n cicle 7,88 7,51 7,60 ND  
  Estudis de 1r cicle 5,69 5,47 4,30 ND  
  TAXES RD 1393/2007 Taxa de graduació (%)(3) Estudis de Grau - - - -  
  Taxa d'eficiència (%) Estudis de Grau - 95,0% 97,0% 97,4%  
  Taxa d'abandonament (%)(3) Estudis de Grau - - - -  
  (3) Les taxes de graduació i abandonament es calculen sobre la cohort de nou accés a la titulació de l'any n(n correspón a a durada teòrica de la titulació), i fins el curs 2013-14 no es podran obtenir.