UPC    Acreditació de les titulacions
0.1.5 Relació grups de recerca

Descripció: Relació grups de recerca
Període de referència: 2018

       
  Acrònim Nom Grup de Recerca  
  ACC ACC - Arquitectura, Ciutat i Cultura  
  ACES ACES - Control Avancat de Sistemes d'Energia  
  ACM ACM - Analisis Critiques de la Modernitat: Arquitectura i Ciutat  
  ADBD ADBD - Analisi de Dades Complexes per a les Decisions Empresarials  
  ADR&M ADR&M - Arquitectura, Disseny: Representacio i Modelatge  
  AIEM AIEM - Arquitectura, energia i medi ambient  
  ALBCOM ALBCOM - Algorismia, Bioinformatica, Complexitat i Metodes Formals  
  AMPC AMPC - Analisi de materials de Patrimoni Cultural  
  ANCORA ANCORA - Analisi i control del ritme cardiac  
  ANT ANT - Advanced Nuclear Technologies Research Group  
  ANTENNALAB ANTENNALAB - Grup d'Antenes i Sistemes Radio  
  ANiComp ANiComp - Analisi numerica i computacio cientifica  
  AR.I.EN AR.I.EN - Arquitectura, Industria i Enginyeria  
  ARCO ARCO - Microarquitectura i Compiladors  
  ATEM ATEM - Analisi i Tecnologia d'Estructures i Materials  
  B2SLab B2SLab - Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory  
  BAMPLA BAMPLA - Disseny i Avaluacio de Xarxes i Serveis de Banda Ampla  
  BBT BBT - Biomaterials, Biomecanica i Enginyeria de Teixits  
  BCN SEER BCN SEER - Barcelona Science and Engineering Education Research Group  
  BIOART BIOART - BIOsignal Analysis for Rehabilitation and Therapy  
  BIOCOM-SC BIOCOM-SC - Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos  
  BIOGAP BIOGAP - Grup de Tractament Biologic de Contaminants Gasosos i Olors  
  BIOMEC BIOMEC - Biomechanical Engineering Lab  
  BIOSPIN BIOSPIN - Biomedical Signal Processing and Interpretation  
  BIT BIT - Barcelona Innovative Transportation  
  CAP CAP - Grup de Computacio d'Altes Prestacions  
  CBA CBA - Sistemes de Comunicacions i Arquitectures de Banda Ampla  
  CDAL CDAL - Centre de Disseny d'Aliatges Lleugers i Tractaments de Superficie  
  CDEI-DM CDEI-DM - Centre de Disseny d'Equips Industrials-Dinamica de Maquines  
  CDIF CDIF - Centre de Diagnostic Industrial i Fluidodinamica  
  CELBIOTECH CELBIOTECH - Grup de Recerca: Enginyeria Paperera  
  CEMAD CEMAD - Caracteritzacio Electrica de Materials i Dispositius  
  CEPIMA CEPIMA - Center for Process and Environment Engineering  
  CERCLE CERCLE - Cercle d'Arquitectura  
  CERTEC CERTEC - Centre d'Estudis del Risc Tecnologic  
  CGA CGA -Computational Geometry and Applications  
  CIEFMA CIEFMA - Centre d'Integritat Estructural, Micromecanica i Fiabilitat dels Materials  
  CIRCUIT CIRCUIT - Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicacio  
  CITCEA CITCEA - Centre d'Innovacio Tecnologica en Convertidors Estatics i Accionaments  
  CNDS CNDS - Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuits  
  COMBGRAPH COMBGRAPH - Combinatoria, Teoria de Grafs i Aplicacions  
  COSDA-UPC COSDA-UPC - COmpositional and Spatial Data Analysis  
  CPSV CPSV - Centre de Politica de Sol i Valoracions  
  CRAAX CRAAX - Centre de Recerca d'Arquitectures Avancades de Xarxes  
  CRAHI CRAHI - Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia  
  CREDA CREDA - Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari  
  CREMIT CREMIT - Centre de Recerca de Motors i Instal?lacions Termiques  
  CRESCA CRESCA - Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari  
  CSC CSC - Components and Systems for Communications Research Group  
  CTE-CRAE CTE-CRAE - Grup de Recerca en Ciencies i Tecnologies de l'Espai  
  CTTC - UPC CTTC - Centre Tecnologic de la Transferencia de Calor  
  CoDAlab CoDAlab - Control, Modelitzacio, Identificacio i Aplicacions  
  DAMA-UPC DAMA-UPC - Data Management Group  
  DCG DCG - Discrete and Combinatorial Geometry  
  DF DF - Dinamica de Fluids: formacio d'estructures i aplicacions geofisiques  
  DILAB DILAB - Laboratori de fisica dels materials dielectrics  
  DISEN DISEN - Distributed Sensor Networks  
  DONLL DONLL - Dinamica no Lineal, Optica no Lineal i Lasers  
  DRM DRM - Dosimetria i Radiofisica Medica  
  EC EC - Enginyeria de la Construccio  
  EDP EDP - Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions  
  EGEO EGEO - Enginyeria Geomatica  
  ENMA ENMA - Enginyeria del Medi Ambient  
  EPIC EPIC - Energy Processing and Integrated Circuits  
  EScGD EScGD - Engineering Sciences and Global Development  
  EXPLORATORI EXPLORATORI - EXPLORATORI dels Recursos de la Natura  
  EnGeoModels EnGeoModels - Monitoring and Modelling in Engineering Geology  
  FLUMEN FLUMEN - Dinamica Fluvial i Enginyeria Hidrologica  
  FORM+ FORM+ - Grup de recerca FORM+  
  FOTONICA FOTONICA - Grup de Recerca de Fotonica  
  GAA GAA - Grup d'Astronomia i Astrofisica  
  GAECE GAECE - Grup d'Accionaments Electrics amb Commutacio Electronica  
  GAPCOMB GAPCOMB - Geometric, Algebraic and Probabilistic Combinatorics  
  GAT GAT - Grup d'Arquitectura i Tecnologia  
  GBMI GBMI - Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial  
  GCM GCM - Grup de Caracteritzacio de Materials  
  GCO GCO - Grup de Comunicacions Optiques  
  GEMMA GEMMA - Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient  
  GEOMVAP GEOMVAP - Geometria de Varietats i Aplicacions  
  GHS GHS - Grup d'Hidrologia Subterrania  
  GICITED GICITED - Grup Interdiciplinari de Ciencia i Tecnologia en l'Edificacio  
  GIE GIE - Grup d'Informatica a l'Enginyeria  
  GIES GIES - Geofisica i Enginyeria Sismica  
  GIIP GIIP - Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny, Sostenibilitat i Comunicacio  
  GILDA GILDA - Grup per a la Innovacio i la Logistica Docent en Arquitectura  
  GINEMQUAL GINEMQUAL - Gestio Integrada de Nematodes Fitoparasits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita  
  GIOPACT GIOPACT - Grup de Recerca d'Igualtat d'Oportunitats per a l'Arquitectura, la Ciencia i la Tecnologia  
  GIRAS GIRAS - Grup Internacional de Recerca en Arquitectura i Societat  
  GMNE GMNE - Grup de Metodes Numerics en Enginyeria  
  GNOM GNOM - Grup d'Optimitzacio Numerica i Modelitzacio  
  GOAPI GOAPI - Grup d'Optica Aplicada i Processament d'Imatge  
  GPI GPI - Grup de Processament d'Imatge i Video  
  GPLN GPLN - Grup de Processament del Llenguatge Natural  
  GRAA GRAA - Grup de Recerca en Analisi Aplicada  
  GRABI GRABI - Grup de Recerca Aplicada en Biomecanica de l'Impacte  
  GRBIO GRBIO - Grup de Recerca en Bioestadistica i Bioinformatica  
  GRCM GRCM - Grup de Recerca en Comunicacions Mobils  
  GRDU GRDU - Grup de recerca en Direccio Universitaria  
  GREA GREA - Grup de Recerca d'Enginyeria Agro-Ambiental  
  GREC GREC - Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement  
  GREENTECH GREENTECH - Grup de Recerca en Tecnologies Renovables  
  GREMS GREMS - Grup de Recerca en Mineria Sostenible  
  GREO GREO - Grup de Recerca en Enginyeria Optica  
  GREP GREP - Grup de Recerca en Electronica de Potencia  
  GREiP GREiP - Grup de Recerca d'Edificacio i Patrimoni  
  GRHCT GRHCT - Grup de Recerca d'Historia de la Ciencia i de la Tecnica  
  GRIC GRIC - Grup de Recerca i Innovacio de la Construccio  
  GRINS GRINS - Grup de Recerca en Robotica Intel?ligent i Sistemes  
  GRO GRO - Grup de recerca en organitzacio  
  GRPFM GRPFM - Grup de Recerca en Propietats Fisiques dels Materials  
  GRTJ GRTJ - Grup de Recerca en Teoria de Jocs  
  GRU GRU - Grup de Recerca Urbanisme  
  GRUP ISI GRUP ISI - Grup d'Instrumentacio, Sensors i Interficies  
  GRXCA GRXCA - Grup de Recerca en Xarxes de Comunicacions Cel?lulars i Ad-hoc  
  GSS GSS - Grup Sistemes Sensors  
  HABITAR HABITAR - Grupo de Investigacion  
  HIPICS HIPICS - Grup de Circuits i Sistemes Integrats d'Altes Prestacions  
  IAFARG IAFARG - Industrial and Aeronautical Fluid-dynamic Applications Research Group  
  ICARUS ICARUS - Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems  
  IEB IEB - Instrumentacio Electronica i Biomedica  
  IMEM-BRT IMEM-BRT- Innovation in Materials and Molecular Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapies  
  IMP IMP - Information Modeling and Processing  
  INSIDE INSIDE - Innovacio en Sistemes per al Disseny i la Formacio a l'Enginyeria  
  ISG ISG - Grup de Seguretat de la Informacio  
  ISSET ISSET - Integrated Smart Sensors and Health Technologies  
  InSup InSup - Grup de Recerca en Interaccio de Superficies en Bioenginyeria i Ciencia dels Materials  
  IonSAT IonSAT - Grup de determinacio Ionosferica i navegacio per SAtel?lit i sistemes Terrestres  
  KEMLG KEMLG - Grup d'Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automatic  
  KRD KRD - Cinematica i Disseny de Robots  
  L'AIRE L'AIRE - Laboratori Aeronautic i Industrial de Recerca i Estudis  
  LAB LAB - Laboratori d'Aplicacions Bioacustiques  
  LABSON LABSON - Laboratori de Sistemes Oleohidraulics i Pneumatics  
  LACAN - UPC LACAN - Metodes Numerics en Ciencies Aplicades i Enginyeria  
  LAM LAM - Laboratori d'Aplicacions Multimedia i TIC  
  LARCA LARCA - Laboratori d'Algorismia Relacional, Complexitat i Aprenentatge  
  LEAM LEAM - Laboratori d'Enginyeria Acustica i Mecanica  
  LESEC LESEC - Laboratori d'Estudis Socials de l'Enginyeria Civil  
  LIM/UPC LIM/UPC - Laboratori d'Enginyeria Maritima  
  LITEM LITEM - Laboratori per a la Innovacio Tecnologica d'Estructures i Materials  
  LOGPROG LOGPROG - Logica i Programacio  
  LRG LRG - Lightning Research Group  
  LUB LUB - Laboratori d'Urbanisme de Barcelona  
  LiTA LiTA - Laboratori d'Innovacio i Tecnologia en l'Arquitectura  
  MACROM MACROM - Cristal?lografia, Estructura i Funcio de Macromolecules Biologiques  
  MAK MAK - Matematica Aplicada a la Criptografia  
  MAPS MAPS - Management, Pricing and Services in Next Generation Networks  
  MAPTHE MAPTHE - Analisi matricial i Teoria Discreta del Potencial  
  MATCAR MATCAR - Materials de Construccio i Carreteres  
  MCIA MCIA - Motion Control and Industrial Applications Research Group  
  MECMAT MECMAT - Mecanica de Materials  
  MICROTECH LAB MICROTECH LAB - Microtechnology for the Industry  
  MNT MNT - Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies  
  MSR MSR - Mecanica del Sols i de les Roques  
  NEMEN NEMEN - Nanoenginyeria de materials aplicats a l'energia  
  OPE-PROTHIUS OPE-PROTHIUS - Organitzacio de la Produccio en Tallers Hibrids  
  POL POL - Polimers Industrials Avancats i Biopolimers Tecnologics  
  POLQUITEX POLQUITEX - Materials Polimerics i Quimica Textil  
  POLTEPO POLTEPO - Polimers Termoestables Epoxidics  
  POLY2 POLY2 - Polyfunctional polymeric materials  
  PROCOMAME PROCOMAME - Processos de Conformacio de Materials Metal?lics  
  PSEP PSEP - Polimers Sintetics: Estructura i Propietats. Polimers Biodegradables.  
  QINE QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificacio i Circuits Integrats de Seguretat  
  QSE QSE - Qualitat del Subministrament Electric  
  R2EM R2EM - Resource Recovery and Environmental Management  
  REARQ REARQ - Rehabilitacio i Restauracio Arquitectonica  
  REMM REMM - Recerca en Estructures i Mecanica de Materials  
  RF&MW RF&MW - Grup de Recerca de sistemes, dispositius i materials de RF i microones  
  RFEMC RFEMC - Grup de Radiofrequencia i Compatibilitat Electromagnetica en Xarxes de Comunicacions  
  RMEE RMEE - Grup  de Resistencia de Materials i Estructures en l'Enginyeria  
  ROBiri ROBiri - Grup de Robotica de l'IRI  
  RSLAB RSLAB - Grup de Recerca en Teledeteccio  
  RSP RSP - Grup de Recerca en Salut Publica  
  SAC SAC - Sistemes Avancats de Control  
  SARTI-MAR SARTI-MAR - Sistemes d'Adquisicio Remota de dades i Tractament de la Informacio en el Medi Mari  
  SCL-EG SCL-EG - Sistemes de Control Lineals: estudi Geometric  
  SCOM SCOM - Supply Chain and Operations Management  
  SD SD - Sistemes Dinamics de la UPC  
  SEER SEER - Sistemes Electrics d'Energia Renovable  
  SEPIC SEPIC - Sistemes Electronics de Potencia i de Control  
  SIC SIC - Sistemes Intel?ligents de Control  
  SIMCON SIMCON - First-principles approaches to condensed matter physics: quantum effects and complexity  
  SIR SIR - Service and Industrial Robotics  
  SISCOM SISCOM - Smart Services for Information Systems and Communication Networks  
  SOCO SOCO - Soft Computing  
  SPAq SPAq - Sistemes de Produccio Aquicola  
  SPCOM SPCOM - Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions  
  STH STH - Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme  
  SUMMLab SUMMLab - Sustainability Measurement and Modeling Lab  
  TECNOFAB TECNOFAB - Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricacio  
  TECTEX TECTEX - Grup de Recerca en Tecnologia Textil  
  TIEG TIEG - Terrassa Industrial Electronics Group  
  TN TN - Grup de Recerca en Teoria de Nombres  
  TRANSMAR TRANSMAR - Grup de recerca de transport maritim i logistica portuaria  
  TUAREG TUAREG - Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Research Group  
  UMA UMA - Unitat de Mecanitzacio Agraria  
  VEU VEU - Grup de Tractament de la Parla  
  VIRTUOS VIRTUOS - Virtualisation and Operating Systems  
  VIS VIS - Visio Artificial i Sistemes Intel.ligents  
  VOS VOS - Visio, Optometria i Salut  
  ViRVIG ViRVIG - Grup de Recerca en Visualitzacio, Realitat Virtual i Interaccio Grafica  
  WNG WNG - Grup de xarxes sense fils  
  WiComTec WiComTec - Grup de recerca en Tecnologies i Comunicacions Sense Fils  
  e-CAT e-CAT - Circuits i Transductors Electronics  
  e-PLASCOM e-PLASCOM - Plastics i Composits Ecologics  
  gAGE gAGE - Grup d'Astronomia i Geomatica  
  inSSIDE inSSIDE - integrated Software, Service, Information and Data Engineering  
  Dades a 31/12/2018