UPC    Acreditació de les titulacions
0.1.5 Relació grups de recerca

Descripció: Relació grups de recerca
Període de referència: 2015

       
  Acrònim Nom Grup de Recerca  
  (MC)2 Grup de Mecànica Computacional en Medis Continus  
  A&MP Grup de Processament d'Arrays i Sistemes Multicanal  
  ACES Control Avançat de Sistemes d´Energia  
  AEA Art, Estètica i Antropologia de l´Espai  
  AHA Arquitectures Hardware Avançades  
  AIEM Arquitectura, energia i medi ambient  
  ALBCOM Algorismia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes Formals  
  ALIMen Grup de recerca en Enginyeria i Producció Alimentària  
  AMPC Anàlisi de materials de Patrimoni Cultural  
  ANA Grup d'Arquitectures Avançades de Xarxes  
  ANTENNALAB Grup d´Antenes i Sistemes Radio  
  AQUAL Aqüicultura i qualitat dels productes aquàtics  
  AR&M Arquitectura: Representació i Modelatge  
  ARCHT Arquitectura actual, construir avui, aprendre avui  
  ARCO Microarquitectura i Compiladors  
  BAMPLA Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla  
  BIBITE Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits  
  BIOMEC Grup d'Enginyeria Biomecànica  
  CAP Grup de Computació d´Altes Prestacions  
  CBA Sistemes de Comunicacions de Banda Ampla  
  CDAL Centre de Disseny d´Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície  
  CELBIOTECH Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics  
  CEMAD Caracterització elèctrica de materials i dispositius  
  CENIT Recerca i innovació en Transport, Mobilitat i Logística  
  CEPIMA Centre d´Enginyeria de Processos i Medi Ambient  
  CERCLE Grup de Recerca: Cercle d'Arquitectura  
  CERTEC Centre d´Estudis del Risc Tecnològic  
  CIEFMA Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials  
  CIRCUIT Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació  
  CITCEA Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments  
  CMC Control, Monitorització i Comunicacions  
  CNDS Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts  
  CODALAB Control, Dinàmica i Aplicacions  
  COMBGRAF Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions  
  CPSV Centre de Política de Sòl i Valoracions  
  CRAHI Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia  
  CREMIT Centre de Recerca de Motors i Instal.lacions Tèrmiques  
  CTTC - UPC Centre Tecnològic de la Transferència de Calor   
  DAMA-UPC Data Management Group  
  DCCG Grup de recerca en geometria computacional, combinatoria i discreta  
  DF Dinàmica No Lineal de Fluids  
  DGDSA Geometria Diferencial, Sistemes Dinàmics i Aplicacions  
  DILAB  Laboratori de física dels materials dielèctrics  
  DITEC Diagnosi i tècniques d'intervenció en la restauració i rehabilitació d'edificis  
  DMAG Grup d'Aplicacions Multimèdia Distribuïdes  
  DONLL Dinàmica no lineal, òptica no lineal i làsers  
  E-CAT Transductors i circuits electrònics  
  EGEO Enginyeria Geomàtica  
  EGSA Equacions Diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics i de Control, i Aplicacions  
  ENGIBIO Enginyeria i Biotecnologia  
  ENGMOL Enginyeria Molecular  
  ENMA Enginyeria del Medi Ambient  
  EOLI Enginyeria d´Organització i Logística  
  EPIC Disseny de circuits analògics integrats i de convertidors de potencia conmutats  
  ERNMA Enginyeria dels Recursos Naturals i Medi Ambient  
  EXIT Enginyeria de les Xarxes d'Infraestructures del Territori  
  FIA Modelització Matemàtica Funcional i Aplicacions  
  FLUIDS Enginyeria de Fluids  
  FLUMEN Grup de recerca en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica  
  FORM Grup de Recerca: La Forma Moderna  
  FOTONICA Fotònica  
  G.A.E.C.E. Grup d´Accionaments Elèctrics amb Commutació Electrònica  
  GAA Grup d'Astronomia i Astrofísica  
  GAGE Grup d´Astronomia i Geomatica  
  GAT Grup d´Arquitectura i Tecnologia  
  GBMI Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial  
  GCM Grup de Caracterització de Materials  
  GCO Grup de Comunicacions Òptiques  
  GEG-XXI Gaudí, Estructures, Geometria  
  GEMMA Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient  
  GESSI  Grup de recerca en Enginyeria del Software per als Sistemes d´Informació  
  GHS Grup d'Hidrologia Subterrània  
  GICITED Grup interdisciplinar de ciència i tecnologia a l'Edificació  
  GIE Grup d´Informàtica a l´Enginyeria  
  GIEF Grup Innovació Educativa a la Física  
  GIES Geofísica i Enginyeria Sísmica  
  GIIP Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny, Sostenibilitat i Comunicació  
  GIOPACT Grup de recerca d´Igualtat d´Oportunitats en l´Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia  
  GIR GIR Ambiental  
  GIRAS Grup de Recerca d'Arquitectura: Projectes, Territori i Societat  
  GITS Modelització Integral de Conques i Transport de Sediments  
  GNOM Grup d´Optimització Numèrica i Modelització  
  GOAPI Grup d´Òptica Aplicada i Processament d´Imatge  
  GPI Grup de Processament d'Imatge i Vídeo  
  GPLN Grup de Processament del Llenguatge Natural  
  GRAA Grup de Recerca en Anàlisi Aplicada  
  GRCM Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils  
  GRCUV Grup de Recerca del Centre Universitari de la Visió  
  GR-DCS Sistemes Distribuïts de Control  
  GREA Grup de Recerca d´Enginyeria Agro-Ambiental  
  GREC Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement  
  GRECDH Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà  
  GREDIC Grup de Recerca Economia de la Innovació i del Coneixement  
  GREENER Grup de recerca d´estudis energètics i de les radiacions  
  GREENTECH Grup de Recerca en Tecnologies Renovables  
  GREIP Edificació i Patrimoni  
  GREMA Grup de Recerca en Estadística Matemàtica i les seves Aplicacions  
  GREO Grup de Recerca en Enginyeria Òptica  
  GREP Grup de Recerca en Electrònica de Potència  
  GRESA Grup de recerca en estadística aplicada  
  GRESIM Grup de Recerca en Sistemes Mecatrònics  
  GREVTAM Grup de Recerca en Vibracions i Teoria i Anàlisis de Màquines  
  GRHCT Grup de Recerca d´Història de la Ciència i de la Tècnica  
  GRIC Grup de Recerca i Innovació de la Construcció  
  GRICCA Grup Interdepartamental per a la Col.laboració Científica Aplicada  
  GRINS Robòtica Intel·ligent i Sistemes  
  GRPFM Grup de Recerca en Propietats Físiques dels Materials  
  GRTJ Grup de Recerca en Teoria de Jocs  
  GRU Grup de Recerca d'Urbanisme  
  GRUP ISI Grup d´Instrumentació, sensors i interfícies  
  GRXCA Grup de Recerca en Xarxes de Comunicacions Cel·lulars i Ad-hoc  
  GSS Grup Sistemes Sensors  
  HAA Història de l´art i l´arquitectura  
  HABITAR Grup de recerca HABITAR  
  HIPICS Grup de Circuits i Sistemes Integrats d'Altes Prestacions  
  ICAIB Grup de Recerca en Intel ligència Computacional per a l'Anàlisi d'Imatge Biomèdica  
  ICARUS Sistemes Aviònics i de Comunicació Intel·ligents per Avions no Tripulats Fiables  
  IEB Instrumentació Electrònica i Biomèdica  
  IMEM Innovació, Modelització i Enginyeria en (BIO) Materials  
  INSIDE Innovació en Sistemes per al Disseny i la Formació a l´Enginyeria  
  KEMLG Grup d´Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic  
  L´AIRE Laboratori Aeronàutic i Industrial de Recerca i Estudis  
  LAB Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques  
  LACÀN - UPC Centre Específic de Recerca de Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria  
  LARCA Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge  
  LEAM Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica  
  LEAN MRG Lean Management Research Group  
  LIAM Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació  
  LIM/UPC Laboratori d'Enginyeria Marítima  
  LITA Laboratori d'Innovació i Tecnologia a l'Arquitectura  
  LITEM Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials  
  LOGPROG Lògica i Programació  
  LRG Grup de Recerca de Llamps, Electricitat Atmosfèrica i Alta Tensió  
  LUB Laboratori d'Urbanisme  
  MACROM Cristal·lografia, Estructura i Funció de Macromolècules Biològiques  
  MAK Matemàtica Aplicada a la Criptografia  
  MAPS Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació  
  MATCAR Materials de construcció i carreteres  
  MCIA Centre MCIA Innovation Electronics  
  MD Matemàtica Discreta  
  MECMAT Mecànica i Nanotecnologia de Materials d´Enginyeria  
  MMAC Models Matemàtics aplicats a les ciencies humanes i de la natura  
  MNT Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies  
  MOVING Grup de Recerca en Modelatge, Interacció i Visualització en Realitat Virtual  
  MPI Modelització i processament d´informació  
  MSR Mecànica del Sòls y de les Roques  
  MTA Modelització i Tecnologia Ambiental  
  MVCO Millora Vegetal de Caràcters Organolèptics  
  NERG Grup de Recerca d´Enginyeria Nuclear  
  NOLIN Física No-Lineal i Sistemes Fora de l´Equilibri  
  NRG Riscos Naturals i Geoestadística  
  OPE Organització de la Producció i d'Empresa (aspectes tècnics, jurídics i econòmics en Producció)  
  PAB Pretextes d'Arquitectura. Barcelona  
  PITP Projectes d´Innovació Tecnològica de Productes  
  POCIÓ Protecció Vegetal  
  POL Polímers  
  POLQUITEX Materials Polimérics i Química Téxtil  
  POLYCOM Polimers i compòsits: tecnologia  
  PROCOMAME Processos de Conformació de Materials Metàl·lics  
  PROMALS Grup de Recerca en Programació Matemática, Logística i Simulació  
  PSEP Polimers Sintètics: Estructura i Propietats. Polimers Biodegradables.  
  PUPP Perspectives Urbanes: Processos i Projectes  
  QINE Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Tolerància a Fallades  
  QSE Qualitat del Subministrament Elèctric  
  REARQ Rehabilitació i Restauració Arquitectònica  
  REMM Grup de Recerca en Estructures i Mecànica de Materials  
  RF&MW Grup de Recerca de sistemes, dispositius i materials de RF i microones  
  ROBiri Grup de Robòtica de l'IRI  
  RSLAB Grup de Recerca en Teledetecció  
  SAC Sistemes Avançats de Control  
  SARTI Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació  
  SC-SIMBIO Sistemes complexos. Simulació discreta de materials i de sistemes biològics  
  SEER Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable  
  SEPIC Sistemes Electrònics de Potència i de Control  
  SERTEL Serveis Telemàtics  
  SETRI Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials  
  SIC Sistemes Intel·ligents de Control  
  SIMCON Grup de Recerca de Simulació per Ordinador en Matèria Condensada  
  SIR Robòtica Industrial i Servei  
  SISBIO Senyals i Sistemes Biomèdics  
  SOCO Soft Computing  
  SPCOM Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions  
  SPPT SPPT - Superfícies, Productes i Processos Tèxtils  
  STH Sostenibilitat, Tecnología i Humanisme  
  SUMMLab Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat  
  SUSHITOS Grup de recerca en serveis per a tecnologies d'informació socials, ubiqües i humanístiques, i per a software lliure  
  TE Tecnologia d'Estructures  
  TECNOFAB Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació  
  TECTEX Grup de recerca en Tecnologia Tèxtil  
  TERFIQ Grup de Termodinàmica i Fisico-Química  
  TIEG Grup d'Electrònica Industrial Terrassa  
  TMAS (T+) Toxicologia i Microbiologia Ambiental i Sanitària  
  TN Teoria de Nombres  
  TRANSMAR Grup de recerca de transport marítim i logística  
  VARIDIS Varietats Riemannianes Discretes i Teoria del Potencial  
  VEU Grup de Tractament de la Parla  
  VIS Visió Artificial i Sistemes Intel.ligents  
  WiComTec Tecnologies i Comunicacions sense fils  
  WNG Grup de xarxes sense fils