UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat

Centre Docent: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4040404040
Preinscripció  4957513732
Preinscripció vs oferta  122,5%142,5%127,5%92,5%80%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  12911511
Homes  7141174
Total  1923221215
Estudiantat TOTAL Dones  1921221216
Homes  1321241611
Total  3242462827
EETC  31,939,844,326,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.8812.3852.6601.575-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.8812.3852.6601.560-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  00015-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  58,856,857,856,3-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,4%100%100%98,9%100%
Taxa de rendiment (%)  95,5%95,8%98,5%91,3%99,4%
Taxa d'abandonament (%)  --13,3%-4,4%
Taxa de graduació (%)  --80%-95,6%
Taxa d'eficicència (%)  -100%100%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -69117
Homes  -67129
Total  -12162316
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --5410
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --11-
No Doctor  --1-1
Lectors  Doctor --1--
Associats  Doctor ---11
No Doctor  -----
Altres  Doctor ----1
No Doctor  ----1
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --64,3%61,7%78,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --7,1%25,5%-
No Doctor  --14,3%-10,6%
Lectors  Doctor --14,3%--
Associats  Doctor ---12,8%4,3%
No Doctor  -----
Altres  Doctor ----4,3%
No Doctor  ----2,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --14,3%12,8%6,4%
Tram VIU  --85,7%48,9%93,6%
Tram NO VIU  ---38,3%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --35,7%38,3%21,3%
Tram VIU  --64,3%55,3%44,7%
Tram NO VIU  ---6,4%34%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,234,8%3,632,5%3,649,7%----
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,834,9%3,932,9%442,2%----

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----2,421,7%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,534,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----87,5%34,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----87,5%34,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament