UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Minera

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  404040--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  47,5%25%20%--
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  112,5%97,5%107,5%--
Nota de tall (assignació juliol)  555--
Via Accés  PAU o assimilats  40%54,6%46,7%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  53,3%18,2%---
CFGS o assimilats  6,7%9,1%26,7%--
PAU amb carrera començada  -9,1%20%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  -9,1%6,7%--
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  40%9,1%13,3%--
6-7  20%27,3%20%--
7-8  -45,4%46,7%--
8-9  33,3%9,1%13,3%--
>9  6,7%9,1%6,7%--
Preferència 1a  100%90,9%100%--
2a  -9,1%---
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  242--
Homes  12812--
Total  141214--
Estudiantat TOTAL Dones  101064-
Homes  32343223-
Total  42443827-
EETC  27,428,628,618,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.6441.7131.717,51.095-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.489,51.5301.578918-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  117162111138-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  37,52128,528,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00010,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  39,138,945,240,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  8671011
% Aptes FI tp  12,5%66,7%71,4%30%36,4%
% Aptes FI tp+1  37,5%16,7%28,6%--
% No Aptes 1r  ---40%36,4%
% No Aptes FI  12,5%16,7%---
Altres (2)  37,5%--30%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  77,4%87%87,8%89,3%86,1%
Taxa de rendiment (%)  67,7%83,8%82,1%80,5%79%
Taxa d'abandonament (%)  ----37,5%
Taxa de graduació (%)  ----25%
Taxa d'eficicència (%)  -99,4%95,4%91,3%98,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -2221
Homes  -2235
Total  -4456
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 16997-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5111-
No Doctor  2121-
Lectors  Doctor ---2-
Associats  Doctor 3547-
No Doctor  10121410-
Altres  Doctor 2----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 46,3%45,2%35,7%31,5%32,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11%9%2,2%1,8%1,2%
No Doctor  11,4%9,5%2,9%5,3%2,5%
Lectors  Doctor ----9,8%
Associats  Doctor 10,6%9%17,7%16,4%20,4%
No Doctor  20,7%27,1%41,6%45%33,4%
Altres  Doctor -0,2%---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  31,3%36,3%59,3%61,4%63,6%
Tram VIU  67,1%63,7%38,6%38,6%36,4%
Tram NO VIU  1,6%-2,2%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  56,9%54,8%64,3%68,5%67,4%
Tram VIU  43,1%45,2%33,5%31,5%24,4%
Tram NO VIU  -0,1%2,2%-8,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,746,9%3,852,7%3,857,7%4,444,4%4,246,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,146,8%4,146,2%453,9%4,440,4%4,443,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).