UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Minera

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  17,5%60%47,5%25%20%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  67,5%117,5%112,5%97,5%107,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  75%25%40%54,6%46,7%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -62,5%53,3%18,2%-
CFGS o assimilats  12,5%12,5%6,7%9,1%26,7%
PAU amb carrera començada  12,5%--9,1%20%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ---9,1%6,7%
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  37,5%31,2%40%9,1%13,3%
6-7  25%25%20%27,3%20%
7-8  -12,5%-45,4%46,7%
8-9  12,5%6,2%33,3%9,1%13,3%
>9  25%25%6,7%9,1%6,7%
Preferència 1a  100%100%100%90,9%100%
2a  ---9,1%-
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  2-242
Homes  61612812
Total  816141214
Estudiantat TOTAL Dones  91110105
Homes  1734323430
Total  2645424435
EETC  21,924,727,428,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.3111.483,51.6441.713-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.3111.171,51.489,51.530-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0312117162-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0037,521-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,43339,138,9-
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --867
% Aptes FI tp  --12,5%66,7%71,4%
% Aptes FI tp+1  --37,5%16,7%14,3%
% No Aptes 1r  -----
% No Aptes FI  --12,5%16,7%-
Altres (2)  --37,5%-14,3%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --77,4%87%87,8%
Taxa de rendiment (%)  --67,7%83,8%82,1%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  ---99,4%95,4%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Titulats Dones  ---22
Homes  ---22
Total  ---44
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --12169
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --451
No Doctor  --321
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --335
No Doctor  --71012
Altres  Doctor ---2-
No Doctor  -----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --46,3%45,2%35,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --11%9%2,2%
No Doctor  --11,4%9,5%2,9%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --10,6%9%17,7%
No Doctor  --20,7%27,1%41,6%
Altres  Doctor ---0,2%-
No Doctor  -----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --31,3%36,3%59,3%
Tram VIU  --67,1%63,7%38,6%
Tram NO VIU  --1,6%-2,2%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --56,9%54,8%64,3%
Tram VIU  --43,1%45,2%33,5%
Tram NO VIU  ---0,1%2,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,548,5%3,746,9%3,852,7%3,857,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,947,3%4,146,8%4,146,2%453,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).