UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Química

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Estudiantat TOTAL Dones  2927262124
Homes  4443393135
Total  7370655259
EETC  70,562,756,641,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.2303.7623.3962.484-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.7083.3662.8322.064-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  468336420294-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  244812678-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  30121848-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,553,752,247,8-
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,5%86,3%90,6%87,4%87%
Taxa de rendiment (%)  87,6%83,5%85,2%82,6%82,9%
Taxa d'abandonament (%)  45,4%46,2%45,2%35,5%51,3%
Taxa de graduació (%)  42,4%38,5%32,3%45,2%39,8%
Taxa d'eficicència (%)  91,1%92,1%89,6%88,9%86%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Titulats Dones  910967
Homes  8610611
Total  1716191218
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3131242626
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 67662
No Doctor  97854
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor 34765
No Doctor  1113141822
Altres  Doctor 12---
No Doctor  41111
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 47,7%52,2%48%52,4%51,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 10,5%11,2%11,4%8,5%1,9%
No Doctor  22,3%18,6%17,3%9,8%10,8%
Lectors  Doctor 1,7%----
Associats  Doctor 1,6%4,1%6,7%8,6%5,2%
No Doctor  12,4%13,4%16,2%20,2%30%
Altres  Doctor 1%0,1%---
No Doctor  2,8%0,4%0,4%0,4%0,1%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  17,8%18%23,2%29,3%33,2%
Tram VIU  82,2%77,6%70,9%70,5%57,2%
Tram NO VIU  -4,3%5,9%0,2%9,6%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  53,9%57,5%55,2%51,6%52,1%
Tram VIU  35,9%35,1%39,9%43,2%38,2%
Tram NO VIU  10,2%7,4%4,9%5,3%9,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,547,8%3,648,7%3,743,8%3,645%3,640,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,943,8%3,947,6%442,9%3,940,2%3,936,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  331,6%--3,933,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,342,1%--4,338,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%47,4%--87,5%38,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  77,8%47,4%--100%38,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  6100%5,6100%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  50%100%90,9%100%85,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  100%100%45,5%100%42,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,5100%5,3100%5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4100%4,5100%3,4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).