UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Mines

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  1615131824
Preinscripció vs oferta  53,3%50%43,3%60%80%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  24-11
Homes  874177
Total  10114188
Estudiantat TOTAL Dones  1211643
Homes  2622172623
Total  3833233026
EETC  20,716,112,915,910,2
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.240965773,5951613,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.170934748,5911586
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  5026254027,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  205000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  32,634,533,632,824,5
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,2%98,2%99%98,6%90,3%
Taxa de rendiment (%)  94,5%94,3%96,3%92,9%76,2%
Taxa d'abandonament (%)  11,1%7,7%4,4%20%9,1%
Taxa de graduació (%)  66,7%76,9%47,8%70%63,6%
Taxa d'eficicència (%)  82,6%86,4%87,6%79,9%80,5%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  31523
Homes  77581
Total  10810104
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1010998
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11222
Associats  Doctor 43221
No Doctor  23331
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 58%57%56,8%51,4%56,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,6%----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11,2%11,3%16,3%14,7%7,6%
Associats  Doctor 11,4%11%6%8,2%9,3%
No Doctor  18,7%20,7%21%25,7%26,7%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  41,3%43%43,2%48,6%55%
Tram VIU  58%57%56,8%51,4%45%
Tram NO VIU  0,6%----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  41,9%43%43,2%48,6%50,7%
Tram VIU  58%57%47,5%51,2%47,1%
Tram NO VIU  --9,3%0,2%2,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,549,4%3,955,4%4,337%443,1%4,160,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,744,7%4,248,7%4,433,7%4,341,6%4,451,5%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --0%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --3,8100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció Estudiantat Centre pel curs 2013-2014 és de 16 estudiants
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).