UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2021)

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2021-2022
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  ---180180
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  ---66,1%70,6%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  ---264,4%286,1%
Nota de tall (assignació juliol)  ---5,26,1
Via Accés  PAU o assimilats  ---65,3%65,7%
Llicenciats, diplomats o assimilats  ---1,4%-
CFGS o assimilats  ---27,2%23,7%
PAU amb carrera començada  ---3,4%7,7%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ---2,7%3%
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  ---17,7%3%
6-7  ---27,9%29,6%
7-8  ---18,4%27,8%
8-9  ---18,4%17,2%
>9  ---17,7%22,5%
Preferència 1a  ---74,8%85,1%
2a  ---14,3%8,9%
3a  ---5,4%3,6%
4a  ---4,1%0,6%
5a  ---1,4%1,2%
6a  ----0,6%
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  ---1823
Homes  ---128142
Total  ---146165
Estudiantat TOTAL Dones  ---1929
Homes  ---128165
Total  ---147194
EETC  ---108,4113,6
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  ---6.5046.816
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  ---5.3226.120
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  ---1.182528
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  ---0168
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  ---00
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  ---50,427
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -----
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  -----
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---84
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---11
No Doctor  ---22
Lectors  Doctor ---24
Associats  Doctor ---61
No Doctor  ---112
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---11
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---32,7%27,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---0,6%0,4%
No Doctor  ---11%10,2%
Lectors  Doctor ---4,8%11,1%
Associats  Doctor ---10,5%10,1%
No Doctor  ---39,5%38,8%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---0,9%1,2%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---49,3%54,9%
Tram VIU  ---44,3%41%
Tram NO VIU  ---6,4%4,1%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---71,2%69,6%
Tram VIU  ---21%20,5%
Tram NO VIU  ---7,7%9,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,743,8%3,430,9%3,536,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----433,6%3,725%3,833,3%

  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).