UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -40404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -0%15%32,5%37,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -0%125%217,5%217,5%
Nota de tall (assignació juliol)  -5555
Via Accés  PAU o assimilats  --72,2%85%70,7%
Llicenciats, diplomats o assimilats  --5,6%-2,4%
CFGS o assimilats  ---7,5%12,2%
PAU amb carrera començada  --22,2%7,5%14,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  --22,2%32,5%24,4%
6-7  --44,4%22,5%17,1%
7-8  --22,2%10%9,8%
8-9  --5,6%22,5%26,8%
>9  --5,6%12,5%22%
Preferència 1a  --72,2%70%72,5%
2a  --16,7%22,5%10%
3a  --11,1%2,5%5%
4a  ---2,5%7,5%
5a  -----
6a  ---2,5%2,5%
7a  ----2,5%
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  --61212
Homes  --132827
Total  --194039
Estudiantat TOTAL Dones  4491828
Homes  3322274554
Total  3726366382
EETC  24,816,125,756,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.486,5964,51.540,53.402-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.2998611.3773.081-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  187,593151,5310,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  010,51210,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,237,142,854-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -7--18
% Aptes FI tp  -71,4%--72,2%
% Aptes FI tp+1  -14,3%---
% No Aptes 1r  -14,3%--11,1%
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  ----16,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -92,7%90%92,8%87,5%
Taxa de rendiment (%)  -81,2%82,3%90%73,6%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  --98%97%93,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  ---21
Homes  --594
Total  --5115
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -1112812
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -3321
No Doctor  -4444
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -3523
No Doctor  -78911
Altres  Doctor -----
No Doctor  --1--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -40,5%32,8%31,6%34,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -12,5%8,4%8,7%2,8%
No Doctor  -28,5%32,6%31,5%27,6%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -4,8%6,6%2,7%3,8%
No Doctor  -13,8%18,1%25,4%31%
Altres  Doctor -----
No Doctor  --1,5%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -18,5%26,2%28,1%34,8%
Tram VIU  -81,5%73,8%66,1%63,8%
Tram NO VIU  ---5,9%1,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -69%72,8%71,9%70,9%
Tram VIU  -27,3%27,2%28,2%26,3%
Tram NO VIU  -3,7%--2,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  465,2%4,374,5%4,380,9%4,465,4%3,738,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,364,1%4,571,6%4,577,5%4,760,3%3,934,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --3,518,2%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --4,327,3%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --100%27,3%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --100%27,3%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).