UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  140140140140140
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  60,7%62,1%58,6%77,9%112,1%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  255%299,3%354,3%473,6%677,1%
Nota de tall (assignació juliol)  5555,37,1
Via Accés  PAU o assimilats  59,4%71,1%62,5%70,6%76,6%
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,9%5,2%1,5%0,7%1,4%
CFGS o assimilats  25,5%20,7%22,1%17,5%11,7%
PAU amb carrera començada  11,3%0,7%11%9,1%4,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,8%0,7%1,5%2,1%4,1%
Altres vies  -1,5%1,5%-1,4%
Nota Accés 5-6  27,4%21,5%22,8%26,6%0,7%
6-7  35,8%29,6%39%35,7%-
7-8  20,8%27,4%18,4%19,6%51,7%
8-9  13,2%13,3%10,3%8,4%33,1%
>9  2,8%8,2%9,6%9,8%13,8%
Preferència 1a  93,4%93,3%84,6%81,7%68,1%
2a  3,8%3,7%9,6%9,2%16%
3a  -2,2%3,7%6,3%13,2%
4a  2,8%0,8%0,7%0,7%0,7%
5a  --0,7%1,4%0,7%
6a  --0,7%-0,7%
7a  ---0,7%-
8a  ----0,7%
Estudiantat NOU Dones  5653575978
Homes  7188878970
Total  127141144148148
Estudiantat TOTAL Dones  266257260241265
Homes  442405417355349
Total  708662677596614
EETC  460,6449,3486,1464,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  27.633,526.95629.164,527.846-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  21.75221.95823.775,524.502,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  4.0083.3354.0932.982-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.1701.145,5846315-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  703,5517,545046,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  3940,743,146,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  8497119133141
% Aptes FI tp  42,9%42,3%39,5%57,1%42,6%
% Aptes FI tp+1  32,1%27,8%16%9%-
% No Aptes 1r  13,1%12,4%17,6%22,6%19,9%
% No Aptes FI  5,9%6,2%7,6%1,5%-
Altres (2)  5,9%11,3%19,3%9,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  81,1%79%79%81,3%78%
Taxa de rendiment (%)  76,5%73,9%74%73,8%72,7%
Taxa d'abandonament (%)  ---36,5%31,4%
Taxa de graduació (%)  ---30,2%32,6%
Taxa d'eficicència (%)  95,1%92,9%91,4%90,8%98,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  7761675426
Homes  104928611926
Total  18115315317352
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2726252627
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1096116
No Doctor  17161699
Lectors  Doctor -1-13
Associats  Doctor 2323182019
No Doctor  4950525161
Altres  Doctor 211--
No Doctor  -1-1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 19,3%19,3%18,9%18,8%20,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,5%9,7%6,8%9,9%6,8%
No Doctor  27,5%24,8%25,7%18,9%18%
Lectors  Doctor -0%-0,3%1,4%
Associats  Doctor 11,8%14,2%10,2%13,7%14%
No Doctor  29,5%31,3%38,2%38,4%38,8%
Altres  Doctor 0,5%0%0,1%--
No Doctor  -0,7%-0%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  42,6%46,2%48,6%52,7%56,6%
Tram VIU  54,5%49,1%50,4%42,5%42,3%
Tram NO VIU  2,9%4,7%1,1%4,8%1,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  88,1%89,2%86,4%85,4%85%
Tram VIU  9,1%9,7%11,4%12,1%13,4%
Tram NO VIU  2,8%1,2%2,2%2,6%1,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,654,8%3,749,4%3,751,7%3,643,7%3,645,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  451,9%4,145%4,149,5%3,838%3,936,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,519%3,330,6%3,59,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%5100%5100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,221,8%3,535,4%3,410,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  53,1%21,8%62,3%36,1%61,5%10,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  56,2%21,8%56,6%36,1%46,2%10,6%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----91,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----62,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----397,3%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).