UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  225----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  40%----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  217,8%----
Nota de tall (assignació juliol)  5,2----
Via Accés  PAU o assimilats  49,1%----
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,9%----
CFGS o assimilats  29,5%----
PAU amb carrera començada  13,4%----
CFGS o assimilats amb carrera començada  4,5%----
Altres vies  2,7%----
Nota Accés 5-6  36,6%----
6-7  34,8%----
7-8  18,8%----
8-9  8%----
>9  1,8%----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  50----
Homes  74----
Total  124----
Estudiantat TOTAL Dones  4909234157
Homes  8392221124425
Total  1.3293141465932
EETC  902,3174,677,329-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  54.13910.478,54.6381.738,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  41.352,57.1692.9351.118-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  8.691,52.037835305,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  2.577813449144-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1.518459,5419171-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,733,437,129,5-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  152----
% Aptes FI tp  55,9%----
% Aptes FI tp+1  18,4%----
% No Aptes 1r  16,4%----
% No Aptes FI  6,6%----
Altres (2)  2,6%----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  80,4%77%65,8%69,9%76,3%
Taxa de rendiment (%)  78,1%71,9%59%62,8%69,9%
Taxa d'abandonament (%)  28,4%41%36,8%35,8%34,7%
Taxa de graduació (%)  42,5%30,4%28,3%20%9,5%
Taxa d'eficicència (%)  88,5%89,3%81,4%73,7%77,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  121124712
Homes  1891781244
Total  3103021956
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2321231719
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 118966
No Doctor  3026242215
Lectors  Doctor 21---
Associats  Doctor 9981313
No Doctor  5355555245
Altres  Doctor 3752-
No Doctor  843--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 14,7%15,8%16,8%12,2%12,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12%8,9%9,6%6,2%7,4%
No Doctor  38,8%36,2%34,4%37,1%30,6%
Lectors  Doctor 0,8%0,8%---
Associats  Doctor 3,7%4,3%5,6%9,3%12%
No Doctor  24,2%29,4%29,2%34,5%37,4%
Altres  Doctor 2,1%2,9%2,8%0,7%-
No Doctor  3,4%1,8%1,5%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  34,4%39,2%38,1%44,5%49,5%
Tram VIU  58%54,6%58,1%52,4%44%
Tram NO VIU  7,6%6,2%3,8%3,1%6,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  85,6%88,1%88,1%90,6%92,3%
Tram VIU  14,2%11,1%9,7%7,7%7,7%
Tram NO VIU  0,2%0,8%2,2%1,7%-
 • (*) Dades disponibles properament
 • L'apartat "accés" inclou la informació de l'accés al febrer d'aquesta titulació.
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,355,3%3,649,8%3,561,3%3,654,8%3,749,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,752,4%446,7%3,956%452%4,145%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,316%--425%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  2,918,8%--350%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  40%16,8%--50%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  45%16,8%--50%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,685,1%4,656,5%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  70,3%100%73,9%100%89,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  70,3%100%58,8%100%52,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,8100%4,8100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3,1100%2,896,7%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament