UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Accés Oferta de places  370300225--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  43,8%35,7%40%--
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  237,8%189,3%217,8%--
Nota de tall (assignació juliol)  555,2--
Via Accés  PAU o assimilats  51,6%52%49,1%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  2,5%1,7%0,9%--
CFGS o assimilats  -28,3%29,5%--
PAU amb carrera començada  15,5%13,9%13,4%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  3,2%4%4,5%--
Altres vies  0,7%0%2,7%--
Nota Accés 5-6  26,9%34,1%36,6%--
6-7  27,2%32,9%34,8%--
7-8  27,9%19,7%18,8%--
8-9  11,7%5,8%8%--
>9  6,4%7,5%1,8%--
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1006850--
Homes  21511474--
Total  315182124--
Estudiantat TOTAL Dones  7335994909234
Homes  1.2711.029839222112
Total  2.0041.6281.329314146
EETC  1.401,9-902,3174,690,7
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  85.435,568.702,554.13910.478,55.441
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  70.23153.80641.352,57.1693.567
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  11.149,510.805,58.691,52.037964
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  2.6342.747,52.577813473
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1.4211.343,51.518459,5437
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,64240,733,437,3
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  316317257152-
% Aptes FI tp  58,9%52,1%60,3%55,9%-
% Aptes FI tp+1  21,2%23%14,4%18,4%-
% No Aptes 1r  11,1%15,8%17,5%16,4%-
% No Aptes FI  3,2%2,8%5,1%6,6%-
Altres (2)  5,7%6,3%2,7%2,6%-
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  84%81,3%80,4%75,8%65,8%
Taxa de rendiment (%)  80%79,9%78,1%72%59%
Taxa d'abandonament (%)  --28,4%41%36,8%
Taxa de graduació (%)  --42,5%30,4%28,3%
Taxa d'eficicència (%)  -95,7%88,5%89,3%81,4%
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Titulats Dones  1951341211247
Homes  28421718917812
Total  47935131030219
 • (*) Dades disponibles properament
 • L'apartat "accés" inclou la informació de l'accés al febrer d'aquesta titulació.
 • Podeu consultar les dades d'accés als estudis de grau corresponents al curs 2015-16 al següent enllaç .
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Les dades de Resultats Acadèmics de Fase no Inicial del curs 2013/14 són provisionals.
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,451,4%3,458,4%3,355,3%3,649,8%3,561,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,743,2%3,753,7%3,752,4%446,7%3,956%

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ----4,1100%
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4,4100%

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  --3,231,9%2,920%
Satisfacció general amb la titulació  --3,331,9%320%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --27,9%31,9%35,5%20%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --52,3%31,9%54,8%20%
2003-2004
Edició 2008
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,972%4,685,1%4,656,5%
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  97%100%70,3%100%73,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  85,5%100%70,3%100%58,8%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,699,2%4,8100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,199,2%3,2100%3,1100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt en desacord) - 5 (Molt d'acord).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
 • (*) Dades disponibles properament