UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  300225---
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  35,7%40%---
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  189,3%217,8%---
Nota de tall (assignació juliol)  55,2---
Via Accés  PAU o assimilats  52%49,1%---
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,7%0,9%---
CFGS o assimilats  28,3%29,5%---
PAU amb carrera començada  13,9%13,4%---
CFGS o assimilats amb carrera començada  4%4,5%---
Altres vies  0%2,7%---
Nota Accés 5-6  34,1%36,6%---
6-7  32,9%34,8%---
7-8  19,7%18,8%---
8-9  5,8%8%---
>9  7,5%1,8%---
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  6850---
Homes  11474---
Total  182124---
Estudiantat TOTAL Dones  599490923422
Homes  1.02983922211250
Total  1.6281.32931414672
EETC  -902,3174,690,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  68.702,554.13910.478,55.441-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  53.80641.352,57.1693.567-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  10.805,58.691,52.037964-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  2.747,52.577813473-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1.343,51.518459,5437-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4240,733,437,3-
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  316317257152-
% Aptes FI tp  58,9%52,1%60,3%55,9%-
% Aptes FI tp+1  21,2%23%14,4%18,4%-
% No Aptes 1r  11,1%15,8%17,5%16,4%-
% No Aptes FI  3,2%2,8%5,1%6,6%-
Altres (2)  5,7%6,3%2,7%2,6%-
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  84%81,3%80,4%75,8%65,8%
Taxa de rendiment (%)  80%79,9%78,1%72%59%
Taxa d'abandonament (%)  --28,4%41%36,8%
Taxa de graduació (%)  --42,5%30,4%28,3%
Taxa d'eficicència (%)  -95,7%88,5%89,3%81,4%
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  13412112471
Homes  217189178124
Total  351310302195
 • (*) Dades disponibles properament
 • L'apartat "accés" inclou la informació de l'accés al febrer d'aquesta titulació.
 • Podeu consultar les dades d'accés als estudis de grau corresponents al curs 2015-16 al següent enllaç .
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Les dades de Resultats Acadèmics de Fase no Inicial del curs 2013/14 són provisionals.
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,458,4%3,355,3%3,649,8%3,561,3%3,654,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,753,7%3,752,4%446,7%3,956%452%

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ----4,1100%
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4,4100%

2012-2013 2013-2014 2014-2015
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  3,231,9%2,920%--
Satisfacció general amb la titulació  3,331,9%320%2,918,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  27,9%31,9%35,5%20%40%16,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  52,3%31,9%54,8%20%45%16,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,685,1%4,656,5%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  70,3%100%73,9%100%89,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  70,3%100%58,8%100%52,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,8100%4,8100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3,1100%2,896,7%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt en desacord) - 5 (Molt d'acord).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
 • (*) Dades disponibles properament