UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  225----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  40%----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  217,8%----
Nota de tall (assignació juliol)  5,2----
Via Accés  PAU o assimilats  49,1%----
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,9%----
CFGS o assimilats  29,5%----
PAU amb carrera començada  13,4%----
CFGS o assimilats amb carrera començada  4,5%----
Altres vies  2,7%----
Nota Accés 5-6  36,6%----
6-7  34,8%----
7-8  18,8%----
8-9  8%----
>9  1,8%----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  50----
Homes  74----
Total  124----
Estudiantat TOTAL Dones  4909234136
Homes  8392221124222
Total  1.3293141465528
EETC  902,3174,677,326,914,3
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  54.13910.478,54.6381.616,5859
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  41.352,57.1692.9351.053473,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  8.691,52.037835290,5207,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  2.57781344911458
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1.518459,5419159120
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,733,437,129,430,7
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  152----
% Aptes FI tp  55,9%----
% Aptes FI tp+1  18,4%----
% No Aptes 1r  16,4%----
% No Aptes FI  6,6%----
Altres (2)  2,6%----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  80,4%77%65,8%69,9%76,3%
Taxa de rendiment (%)  78,1%71,9%59%62,8%69,9%
Taxa d'abandonament (%)  28,4%41%36,8%35,8%34,7%
Taxa de graduació (%)  42,5%30,4%28,3%20%9,5%
Taxa d'eficicència (%)  88,5%89,3%81,4%73,7%75,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  121124712
Homes  1891781244
Total  3103021956
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2321231719
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 118966
No Doctor  3026242215
Lectors  Doctor 21---
Associats  Doctor 9981313
No Doctor  5355555245
Altres  Doctor 3752-
No Doctor  843--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 14,7%15,8%16,8%12,2%12,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12%8,9%9,6%6,2%7,4%
No Doctor  38,8%36,2%34,4%37,1%30,6%
Lectors  Doctor 0,8%0,8%---
Associats  Doctor 3,7%4,3%5,6%9,3%12%
No Doctor  24,2%29,4%29,2%34,5%37,4%
Altres  Doctor 2,1%2,9%2,8%0,7%-
No Doctor  3,4%1,8%1,5%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  34,4%39,2%38,1%44,5%49,5%
Tram VIU  58%54,6%58,1%52,4%44%
Tram NO VIU  7,6%6,2%3,8%3,1%6,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  85,6%88,1%88,1%90,6%92,3%
Tram VIU  14,2%11,1%9,7%7,7%7,7%
Tram NO VIU  0,2%0,8%2,2%1,7%-
 • (*) Dades disponibles properament
 • L'apartat "accés" inclou la informació de l'accés al febrer d'aquesta titulació.
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,355,3%3,649,8%3,561,3%3,654,8%3,749,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,752,4%446,7%3,956%452%4,145%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,316%--425%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  2,918,8%--350%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  40%16,8%--50%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  45%16,8%--50%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,685,1%4,656,5%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  70,3%100%73,9%100%89,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  70,3%100%58,8%100%52,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,8100%4,8100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3,1100%2,896,7%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament