UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Gestió de l'Edificació

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  9672786087
Preinscripció vs oferta  320%240%260%200%290%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  911101612
Homes  1612182417
Total  2523284029
Estudiantat TOTAL Dones  2321222729
Homes  2928314241
Total  5249536970
EETC  3734,838,351,828,8
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.2202.0852.3003.1101.725
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.1752.0602.2753.0751.685
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  4525253540
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,742,643,445,125
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,5%99,1%98,8%99,6%97,7%
Taxa de rendiment (%)  97,5%94,4%96,6%98,3%94,4%
Taxa d'abandonament (%)  11,1%9,1%0%8%4,4%
Taxa de graduació (%)  77,8%81,8%95,6%88%87%
Taxa d'eficicència (%)  99,6%100%98,8%98,8%99,7%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  9119118
Homes  199131210
Total  2820222318
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 58887
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11111
No Doctor  21111
Lectors  Doctor --123
Associats  Doctor 77541
No Doctor  9910112
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 26,6%34,5%36,7%30,4%37,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,2%6,4%6,1%4,6%4,3%
No Doctor  6,8%3,3%2,1%3,3%2%
Lectors  Doctor --3%4,9%7,3%
Associats  Doctor 36,5%31%24,8%20,3%15,8%
No Doctor  24,9%24,7%27,4%36,5%32,9%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  61,4%55,7%55,2%61,7%55,7%
Tram VIU  38,6%44,3%44,8%38,3%33,2%
Tram NO VIU  ----11%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  90,2%70,5%70,3%74%71,9%
Tram VIU  9,8%26,7%29,7%26%28,1%
Tram NO VIU  -2,8%---
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,857,4%4,169,4%4,234,6%430,5%4,125,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,347,9%4,263,6%4,426,2%4,124,7%4,221,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,945%--2,130,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,255%--3,630,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  36,4%55%--57,1%30,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  45,5%55%--57,1%30,4%
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).