UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120120120120120
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  106,7%105%121,7%115%124,2%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  428,3%422,5%470,8%504,2%574,2%
Nota de tall (assignació juliol)  99,29,710,211
Via Accés  PAU o assimilats  94,9%97,5%96,6%93,3%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  --0,9%--
CFGS o assimilats  -0,8%0,9%1,7%-
PAU amb carrera començada  5,1%0,8%-4,2%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -0,8%---
Altres vies  --1,7%0,8%-
Nota Accés 5-6  --0,9%--
6-7  --0,9%--
7-8  -2,5%---
8-9  0,8%4,2%0,9%--
>9  99,2%93,2%97,4%100%-
Preferència 1a  77,6%85,3%93,9%78,1%-
2a  7,8%6%3,5%5,9%-
3a  11,2%6%0,9%12,6%-
4a  -2,6%0,9%0,8%-
5a  --0,9%--
6a  3,4%--1,7%-
7a  -----
8a  ---0,8%-
Estudiantat NOU Dones  39372839-
Homes  908910087-
Total  129126128126-
Estudiantat TOTAL Dones  114150160165-
Homes  310401473475-
Total  424551633640-
EETC  383,9499,5491,4563,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  23.035,529.97129.482,533.834-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  19.051,525.064,524.81929.120,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  3.022,53.9693.5823.737-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  678660729709,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  283,5277,5352,5267-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  54,354,448,952,9-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -141116117119
% Aptes FI tp  -36,2%21,6%20,5%20,2%
% Aptes FI tp+1  -37,6%50,9%47,9%29,4%
% No Aptes 1r  -3,6%4,3%9,4%4,2%
% No Aptes FI  -9,9%11,2%6,8%-
Altres (2)  -12,8%12,1%15,4%46,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  64,6%72,1%78,3%81%83,6%
Taxa de rendiment (%)  62,1%70,6%76,8%79,4%81,7%
Taxa d'abandonament (%)  ----27,4%
Taxa de graduació (%)  ----50,4%
Taxa d'eficicència (%)  ---97,2%91,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  ---1020
Homes  ---3460
Total  ---4480
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3152707675
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22244
No Doctor  22455
Lectors  Doctor --213
Associats  Doctor 66121012
No Doctor  411243034
Altres  Doctor 32774
No Doctor  11374
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 53,4%58,4%60,8%60,6%57%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,2%2,6%2,2%2,6%2,8%
No Doctor  16,7%11,6%5,6%6,3%6,3%
Lectors  Doctor --2%1,9%3,4%
Associats  Doctor 11,8%6%7,1%5,5%5%
No Doctor  8,8%15,7%16,6%17,6%21,2%
Altres  Doctor 5,3%4%5,2%4%3,5%
No Doctor  1,9%1,8%0,6%1,5%0,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  25%26,8%30,9%30,4%34,1%
Tram VIU  68,8%71,9%68,5%64,2%65,7%
Tram NO VIU  6,2%1,3%0,6%5,4%0,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  46,4%47,8%42,7%41,8%44,2%
Tram VIU  44,8%46,4%50,6%51,3%51%
Tram NO VIU  8,8%5,8%6,8%7%4,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,339%3,343,8%3,346,7%3,438,6%3,337,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,640,3%3,642,8%3,746%3,937,7%3,630,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----2,825,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4,5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ----3,427,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----58,3%27,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----58,3%27,9%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).