UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria d'Aeroports

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Estudiantat TOTAL Dones  4----
Homes  102-1-
Total  142-1-
EETC  7,50,5-0,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  448,531,5-24-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2400-0-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  106,531,5-0-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  25,50-24-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  76,50-0-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  3215,8-24-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  87,6%84,8%100%-100%
Taxa de rendiment (%)  78,6%70,9%23,8%-100%
Taxa d'abandonament (%)  46,7%----
Taxa de graduació (%)  26,7%----
Taxa d'eficicència (%)  83,6%76,9%64,6%-58,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  62---
Homes  1361-1
Total  1981-1
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 163---
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  21---
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor 21---
No Doctor  23--1
Altres  Doctor 1----
No Doctor  2----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 58,5%46,6%---
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  3,1%6,7%---
Lectors  Doctor 6,6%----
Associats  Doctor 8,6%20%---
No Doctor  10%26,7%--100%
Altres  Doctor 11,9%----
No Doctor  1,3%----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  38,4%46,7%--100%
Tram VIU  57,2%53,3%---
Tram NO VIU  4,5%----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  52,8%73,4%--100%
Tram VIU  37%26,6%---
Tram NO VIU  10,3%----
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,335,7%3,438,8%3,431,1%3,536,8%3,439,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,935%3,733,1%3,628,7%3,630,7%3,937,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  537,5%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  337,5%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%37,5%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%37,5%----
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --90%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --44,4%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,2100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,3100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).