UPC    Acreditació de les titulacions
Master in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drons)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2017-2018
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  29222221-
Preinscripció vs oferta  96,7%73,3%73,3%70%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2211-
Homes  11879-
Total  1310810-
Estudiantat TOTAL Dones  2312-
Homes  119710-
Total  1312812-
EETC  12,29,56,97,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  732570411423-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  732570411393-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  00030-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  56,347,551,435,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --97,3%99,2%100%
Taxa de rendiment (%)  --87,5%93,4%90,5%
Taxa d'abandonament (%)  ---0%20%
Taxa de graduació (%)  ---84,6%80%
Taxa d'eficicència (%)  --100%100%100%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  --13-
Homes  --965
Total  --1095
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --71213
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  --111
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --78,6%79,3%84,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1,6%-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  --21,4%19,1%15,3%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --21,4%19,1%15,3%
Tram VIU  --60,5%80,9%84,7%
Tram NO VIU  --18,1%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --21,4%19,1%15,3%
Tram VIU  --68%73,8%79,9%
Tram NO VIU  --10,6%7,1%4,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----4,810%4,916,7%4,425%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --------525%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,671,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ----4,671,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%71,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%71,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).