UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Sist. Telecomunicació i Eng. Telemàtica)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120120120120120
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  59,2%75%44,2%48,3%41,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  250%324%308,3%328,3%360,8%
Nota de tall (assignació juliol)  55555,4
Via Accés  PAU o assimilats  72,3%79,2%73,7%76%79,6%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1%---
CFGS o assimilats  12,9%7,9%14,7%17%16,5%
PAU amb carrera començada  11,9%11,9%9,5%7%3,9%
CFGS o assimilats amb carrera començada  3%-1%--
Altres vies  --1%--
Nota Accés 5-6  26,7%19,8%19%15%15,5%
6-7  16,8%21,8%20%19%31,1%
7-8  19,8%16,8%17,9%24%9,7%
8-9  19,8%15,8%20%18%18,4%
>9  16,8%25,7%23,2%24%25,2%
Preferència 1a  87,1%87,1%81,9%88,9%79,6%
2a  10,9%5,9%14,9%7,1%9,7%
3a  -3%1,1%1%4,9%
4a  2%1%1,1%1%3,9%
5a  -3%-2%-
6a  --1,1%-1%
7a  -----
8a  ----1%
Estudiantat NOU Dones  18791820
Homes  6369677684
Total  81767694104
Estudiantat TOTAL Dones  2611122137
Homes  807793118151
Total  10688105139188
EETC  75,276,992,496-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.5124.615,55.5415.761,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.1382.953,53.8013.955,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.0381.2181.3561.254-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  234330264390-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  102114120162-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,642,344,741,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6291868394
% Aptes FI tp  22,6%25,3%15,1%14,5%13,8%
% Aptes FI tp+1  35,5%30,8%43%27,7%-
% No Aptes 1r  14,5%15,4%16,3%18,1%24,5%
% No Aptes FI  6,4%13,2%4,6%--
Altres (2)  17,7%15,4%20,9%39,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3235313326
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11221
No Doctor  12221
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 11323
No Doctor  14159
Altres  Doctor 1----
No Doctor  1----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 88,2%81,7%81,2%78,6%64,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,9%6,6%6,6%5,6%2,6%
No Doctor  3%6,6%5,5%3,4%2,1%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,9%0,3%2,2%3,4%7,8%
No Doctor  0,7%4,8%4,4%9%23%
Altres  Doctor 0,6%----
No Doctor  0,5%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  2,3%6,6%6,6%12,4%30,8%
Tram VIU  96,4%92,3%88,9%87,6%68%
Tram NO VIU  1,3%1%4,4%-1,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  23,4%29,8%27,6%29,4%45,6%
Tram VIU  60,7%58%61,2%60,9%38,1%
Tram NO VIU  15,9%12,1%11,2%9,7%16,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,658,1%3,551,1%3,636%3,541,2%3,521,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  453,1%3,946,2%3,936,5%3,734,4%3,715,7%

  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).