UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Tecnologies Marines

Centre Docent: Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  105%45%37,5%52,5%27,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  607,5%342,5%302,5%270%230%
Nota de tall (assignació juliol)  5,85555
Via Accés  PAU o assimilats  56,2%59,5%66,7%63,3%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  4,2%0%---
CFGS o assimilats  25%23,8%15,4%16,7%-
PAU amb carrera començada  12,5%16,7%17,9%16,7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,1%0%---
Altres vies  0%0%-3,3%-
Nota Accés 5-6  18,8%31%46,2%53,3%-
6-7  35,4%38,1%20,5%10%-
7-8  29,2%14,3%23,1%20%-
8-9  8,3%11,9%5,1%10%-
>9  8,3%4,8%5%6,7%-
Preferència 1a  --87,2%90%-
2a  --12,8%6,7%-
3a  ---3,3%-
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  65547
Homes  4337362635
Total  4942413042
Estudiantat TOTAL Dones  2424262424
Homes  132143142142135
Total  156167168166159
EETC  128125109,1124,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  7.6807.5006.544,57.458,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.5676.190,55.077,56.303,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  934,51.075,51.119774-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  138187,5217,5213-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  40,546,5130,5168-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,244,938,744,9-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4146443828
% Aptes FI tp  24,4%13%18,2%13,2%17,9%
% Aptes FI tp+1  41,5%54,4%54,6%26,3%ND
% No Aptes 1r  12,2%10,9%18,2%31,6%17,9%
% No Aptes FI  4,9%17,4%2,3%10,5%ND
Altres (2)  17,1%4,4%6,8%21%ND
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  81,8%78,6%73,3%76,3%81,4%
Taxa de rendiment (%)  78,8%73,9%67,3%69,8%74,7%
Taxa d'abandonament (%)  -55,3%36,1%34,9%30,6%
Taxa de graduació (%)  -10,5%16,7%7%24,5%
Taxa d'eficicència (%)  92,5%95,8%86,9%87,9%86,7%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  02-25
Homes  2510621
Total  2710826
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1722222525
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 34411
No Doctor  65544
Lectors  Doctor -1-12
Associats  Doctor 227611
No Doctor  1012121513
Altres  Doctor 2222-
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 49,8%49,7%47,9%49,4%56,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,1%10,1%13,9%2,3%3,2%
No Doctor  14,1%13,8%7,2%6,2%6,1%
Lectors  Doctor -2,3%-3,1%3,7%
Associats  Doctor 3,9%2,3%11,8%12,9%17,5%
No Doctor  19,8%19,1%14,9%20,7%12,8%
Altres  Doctor 4,3%2,6%4,4%5,2%-
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  28%24%26,6%36,7%34%
Tram VIU  67,6%65,3%69%53,9%62,3%
Tram NO VIU  4,3%10,7%4,4%9,3%3,7%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  62,7%63,9%62,3%68,7%65,9%
Tram VIU  23,1%21,7%22,8%18%28,8%
Tram NO VIU  14,2%14,4%14,9%13,3%5,3%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,236,8%3,244,6%3,451,1%3,444,6%3,549,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,627,6%3,441,9%3,641,5%3,739%3,743,7%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  514%1,733,3%325%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%--4,7100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  414,3%2,333,3%2,525%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%14,3%0%33,3%33,3%37,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%14,3%33,3%22,2%33,3%37,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  6100%3,8100%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%100%60%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  66,7%100%20%100%75%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,3100%3100%4100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament