UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Ciències i tecnologies del mar

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2018-2019
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Accés Oferta de places  --506060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  --58%61,7%85%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  --178%363,3%396,7%
Nota de tall (assignació juliol)  --56,17,2
Via Accés  PAU o assimilats  --88,5%85,2%86,8%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  --3,8%6,6%2,9%
PAU amb carrera començada  --7,7%8,2%10,3%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  --7,7%4,9%-
6-7  --7,7%18%-
7-8  --19,2%24,6%27,9%
8-9  --40,4%34,4%30,9%
>9  --25%18%41,2%
Preferència 1a  --67,3%86,9%79,4%
2a  --19,2%6,6%8,8%
3a  --3,8%1,6%5,9%
4a  --3,8%3,3%4,4%
5a  --1,9%1,6%-
6a  ----1,5%
7a  --1,9%--
8a  --1,9%--
Estudiantat NOU Dones  --213233
Homes  --322935
Total  --536168
Estudiantat TOTAL Dones  --214676
Homes  --325587
Total  --53101163
EETC  --5196,8160,5
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --3.0605.8089.630
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --3.0605.1849.150
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --0624426
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --0054
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --57,757,559,1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ---5360
% Aptes FI tp  ---30,2%-
% Aptes FI tp+1  ---41,5%48,3%
% No Aptes 1r  ---9,4%-
% No Aptes FI  ---5,7%-
Altres (2)  ---13,2%51,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---68,2%88,8%
Taxa de rendiment (%)  ---62,2%86,1%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---1214
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----2
No Doctor  ---29
Altres  Doctor ----2
No Doctor  ----2
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---71,6%51,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1,8%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----4,7%
No Doctor  ---28,4%29,8%
Altres  Doctor ----3,2%
No Doctor  ----3,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---28,4%46,6%
Tram VIU  ---71,6%40%
Tram NO VIU  ----13,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---28,4%48,4%
Tram VIU  ---51,4%35,6%
Tram NO VIU  ---20,2%16%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ------3,534,1%3,347,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ------3,729,4%3,532,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).