UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Geològica

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  1913633
Homes  352619143
Total  543925176
EETC  32,422,713,67,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.942,51.363,5816451,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.369,51.096,5616,5276-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  421,5162139,576,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  84933055,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  67,5123043,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  363532,626,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  14----
% Aptes FI tp  7,1%----
% Aptes FI tp+1  28,6%----
% No Aptes 1r  28,6%----
% No Aptes FI  14,3%----
Altres (2)  21,4%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  79%88,2%84,6%80,4%77,2%
Taxa de rendiment (%)  65,4%79,4%77,7%73%59,8%
Taxa d'abandonament (%)  64,1%58,6%72,2%61,5%71,4%
Taxa de graduació (%)  10,3%10,3%16,7%15,4%0%
Taxa d'eficicència (%)  83,2%79,3%89,1%85%77,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  3453-
Homes  69463
Total  913993
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3332221710
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11221
No Doctor  111--
Lectors  Doctor 21211
Associats  Doctor 64433
No Doctor  771193
Altres  Doctor 6441-
No Doctor  12---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 66,8%68,2%52,3%55,4%67,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,5%5,3%1,2%3,3%5,7%
No Doctor  1,9%1,7%2,8%--
Lectors  Doctor 4,9%4,8%5,9%2,2%4,1%
Associats  Doctor 7%5,6%5,6%4,9%9,2%
No Doctor  10,4%9,2%28,1%24,7%12,7%
Altres  Doctor 6,1%3,4%4,1%2%-
No Doctor  0,5%1,8%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  28,9%24,8%43,8%36%27,1%
Tram VIU  71,1%69,2%47,9%64%72,9%
Tram NO VIU  -6,1%8,3%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  32,4%31%46,2%37,3%32,9%
Tram VIU  64,2%62,8%48,9%59,2%67,1%
Tram NO VIU  3,4%6,2%4,9%3,5%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,737,6%4,146,2%4,338,6%464,3%425%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,945,4%4,543,6%4,449,6%455,2%525%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --1,528,6%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,1100%4,3100%4,8100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,333,3%2,742,9%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%33,3%66,7%42,9%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%33,3%0%42,9%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  73,7%100%73,3%100%75%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  47,4%100%50%100%66,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,2100%4,8100%6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,3100%3,4100%4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).