UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Geològica

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  404040--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  23%37,5%---
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  182,5%207,5%---
Nota de tall (assignació juliol)  5,155--
Via Accés  PAU o assimilats  84,2%83,9%92,9%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  0%3,2%---
CFGS o assimilats  0%3,2%---
PAU amb carrera començada  15,8%9,7%7,1%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  0%0%---
Altres vies  0%0%---
Nota Accés 5-6  26,3%38,7%35,7%--
6-7  42,1%32,3%28,6%--
7-8  26,3%12,9%7,1%--
8-9  0%9,7%21,4%--
>9  5,3%6,5%7,1%--
Preferència 1a  --85,7%--
2a  --14,3%--
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  6145--
Homes  12179--
Total  183114--
Estudiantat TOTAL Dones  3138251912
Homes  5958453424
Total  9096705336
EETC  7272,754,832,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.3204.3643.289,51.942,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.5013.819,52.593,51.369,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  733,5397,5552421,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  85,511482,584-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  03361,567,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4845,54736,7-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  25172614-
% Aptes FI tp  16%23,5%26,9%7,1%-
% Aptes FI tp+1  20%11,8%11,5%28,6%-
% No Aptes 1r  24%35,3%26,9%28,6%-
% No Aptes FI  24%5,9%19,2%14,3%-
Altres (2)  16%23,5%15,4%21,4%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  81,8%80,7%71,9%79%87,8%
Taxa de rendiment (%)  78,8%67,9%60,4%65,4%76,4%
Taxa d'abandonament (%)  -73,1%64%64,1%58,6%
Taxa de graduació (%)  -3,8%12%7,7%10,3%
Taxa d'eficicència (%)  -89,5%90,5%84,6%81,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -2534
Homes  -4968
Total  -614912
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2929313231
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11111
No Doctor  21-11
Lectors  Doctor 1--11
Associats  Doctor 24454
No Doctor  65797
Altres  Doctor 24365
No Doctor  13322
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 76,9%73,8%74%64,8%66,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,9%0,8%4,6%2,5%5,3%
No Doctor  4,9%4,3%-1,9%1,7%
Lectors  Doctor 2%--3,6%4,8%
Associats  Doctor 3,4%4,5%6,1%5,8%5,6%
No Doctor  9%6,9%9,1%12,8%9,2%
Altres  Doctor 2,5%4,6%3,1%7,8%4,9%
No Doctor  0,5%5,2%3,2%0,7%1,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  17,4%19,2%19,6%28,9%24,8%
Tram VIU  82,6%80,8%80,4%71,1%69,2%
Tram NO VIU  ----6,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  22,1%25,3%25,1%32,4%31%
Tram VIU  77,9%73,9%69,4%64,2%62,8%
Tram NO VIU  -0,8%5,5%3,4%6,2%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,223%3,736,7%3,547,8%3,737,6%4,146,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,421,5%434,9%3,847,4%3,945,4%4,543,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  450%230,8%2,344,4%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,3100%4,2100%4,1100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  2,775%338,5%344,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  33,3%75%66,7%46,2%25%44,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  33,3%50%50%46,2%25%44,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,492,9%5,773,7%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%100%73,7%100%73,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  42,9%100%47,4%100%50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5,2100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,5100%4,3100%3,4100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament