UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Geològica

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  191363-
Homes  35261914-
Total  54392517-
EETC  32,422,713,67,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.942,51.363,5816468-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.369,51.096,5616,5292,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  421,5162139,576,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  84933055,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  67,5123043,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  363532,627,5-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  2614---
% Aptes FI tp  26,9%7,1%---
% Aptes FI tp+1  11,5%28,6%---
% No Aptes 1r  26,9%28,6%---
% No Aptes FI  19,2%14,3%---
Altres (2)  15,4%21,4%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  71,9%79%88,2%84,6%80,4%
Taxa de rendiment (%)  60,4%65,4%79,4%77,7%73%
Taxa d'abandonament (%)  64%64,1%58,6%72,2%61,5%
Taxa de graduació (%)  12%10,3%10,3%16,7%15,4%
Taxa d'eficicència (%)  90,5%83,2%79,3%89,1%85%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  53453
Homes  96946
Total  1491399
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3233322217
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11122
No Doctor  -111-
Lectors  Doctor 12121
Associats  Doctor 46443
No Doctor  677119
Altres  Doctor 46441
No Doctor  112--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 75,8%66,8%68,2%52,3%55,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4,6%2,5%5,3%1,2%3,3%
No Doctor  -1,9%1,7%2,8%-
Lectors  Doctor 1%4,9%4,8%5,9%2,2%
Associats  Doctor 6,1%7%5,6%5,6%4,9%
No Doctor  8,7%10,4%9,2%28,1%24,7%
Altres  Doctor 3,3%6,1%3,4%4,1%2%
No Doctor  0,5%0,5%1,8%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  19,6%28,9%24,8%43,8%36%
Tram VIU  80,4%71,1%69,2%47,9%64%
Tram NO VIU  --6,1%8,3%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  25,1%32,4%31%46,2%37,3%
Tram VIU  69,4%64,2%62,8%48,9%59,2%
Tram NO VIU  5,5%3,4%6,2%4,9%3,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,547,8%3,737,6%4,146,2%4,338,6%464,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,847,4%3,945,4%4,543,6%4,449,6%455,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,344,4%--1,528,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,2100%4,1100%4,3100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  344,4%4,333,3%2,742,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%44,4%50%33,3%66,7%42,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%44,4%25%33,3%0%42,9%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,492,9%5,773,7%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%100%73,7%100%73,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  42,9%100%47,4%100%50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5,2100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,5100%4,3100%3,4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).