UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Ambiental

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2007-2008
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  -----
Homes  2----
Total  2----
EETC  1----
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  60----
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  0----
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  60----
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0----
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0----
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  30----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%---
Taxa de rendiment (%)  85,3%100%---
Taxa d'abandonament (%)  0%21,1%---
Taxa de graduació (%)  78,6%68,4%---
Taxa d'eficicència (%)  98%80%---
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Titulats Dones  5----
Homes  42---
Total  92---
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1765--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor 1-1--
No Doctor  2----
Altres  Doctor 5-2--
No Doctor  2----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 70%100%61,1%--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,8%----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 2,5%----
Associats  Doctor 0,8%-11,1%--
No Doctor  2,7%----
Altres  Doctor 11%-27,8%--
No Doctor  10,1%----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  18,7%-16,7%--
Tram VIU  81,3%100%83,3%--
Tram NO VIU  -----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  23%-16,7%--
Tram VIU  63,2%100%83,3%--
Tram NO VIU  13,8%----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,718,6%3,134,4%3,445%3,650,9%3,152,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  440%3,239,5%3,839,5%3,948,4%3,647%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --93,8%100%92,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --0%100%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --4,8100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,2100%3,5100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • En els indicadors de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES no s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes.
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament