UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Accés Oferta de places 450450450
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol) 141%141%132%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol) 313,1%325,8%306%
Nota de tall (assignació juliol) 9,99,49,6
Via Accés PAU o assimilats 92,7%95,7%93,9%
Llicenciats, diplomats o assimilats 0,4%0,4%0,7%
CFGS o assimilats 0,4%0%0,4%
PAU amb carrera començada 5,9%3,5%4,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada 0%0,2%0%
Altres vies 0,4%0,2%0,2%
Nota Accés 5-6 0,2%0%13,9%
6-7 0,4%0,4%0,2%
7-8 0,7%0,4%0,4%
8-9 0,4%0,2%0,4%
>9 98,2%98,9%85%
Estudiantat NOU Dones 9710081
Homes 364352384
Total 461452465
Estudiantat TOTAL Dones 408461441
Homes 1.3561.5561.646
Total 1.7642.0172.087
EETC -1.875,41.882,1
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats 104.879112.526,5112.924,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 86.505,595.07191.114,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 15.340,513.91117.166
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2.5112.9343.409,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 522610,51.234,5
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 5955,854,1
2012-2013 2013-2014 2014-2015
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1) 458464447
% Aptes FI tp 39,3%34,1%37,8%
% Aptes FI tp+1 46,1%50,9%(*)
% No Aptes 1r 3,7%5,4%5,4%
% No Aptes FI 3,9%3,7%(*)
Altres (2) 7%6%(*)
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%) 80,5%82,5%76,4%
Taxa de rendiment (%) 79%81,1%75%
Taxa d'abandonament (%) -12,1%14,6%
Taxa de graduació (%) -58,2%60,2%
Taxa d'eficicència (%) 97,2%90,3%86,1%
2012-2013 2013-2014 2014-2015
Titulats Dones -3883
Homes -114234
Total -152317
 • (*) Dades disponibles properament
 • Podeu consultar les dades d'accés als estudis de grau corresponents al curs 2015-16 al següent enllaç .
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Les dades de Resultats Acadèmics de Fase no Inicial del curs 2013/14 són provisionals.
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura) 3,216,7%3,632,1%3,440%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent) 3,616,8%3,933,4%3,837,8%

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Centre (2) Les condicions generals dels laboratoris i tallers en els que s'imparteix classe (taules de treball, il·luminació, ...) ------
La informació disponible a la pàgina web de la titulació (pla d'estudis, guies docents, horaris exàmens, …) ------
Els espais informàtics del centre oberts a l’estudiant ------
La resta d’espais per altres activitats d’estudi (aules d’estudi individuals i grupals,...) ------
La utilitat de les tutories ------
Les accions d’orientació professional rebudes per part del centre (xerrades, fòrums, borsa de treball, ...) ------
Valoració global dels serveis que reps ------

2012-2013 2013-2014 2014-2015
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació ----3,316%

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus --4,782,1%4,888,8%

2012-2013 2013-2014 2014-2015
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives --3,119,1%--
Satisfacció general amb la titulació --3,319,1%3,623,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat) --55,2%19,1%55,7%22,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat) --55,2%19,1%65,8%21,6%
2003-2004
Edició 2008
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació 590,6%5,289,7%5,392,9%
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen) 95,8%100%83,3%100%91,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat) 60,4%100%62,8%100%45,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda 4,5100%5,3100%5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda 3,2100%3,2100%3,3100%
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt en desacord) - 5 (Molt d'acord).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
 • (*) Dades disponibles properament
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis