UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  450450450450450
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  141%141%132%123,3%109,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  313,1%325,8%306%296,7%274,2%
Nota de tall (assignació juliol)  9,99,49,69,95,3
Via Accés  PAU o assimilats  92,7%95,7%93,9%95,9%97,5%
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,4%0,4%0,7%-0,2%
CFGS o assimilats  0,4%0%0,4%0,2%0,5%
PAU amb carrera començada  5,9%3,5%4,8%3,2%1,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0%0,2%0%--
Altres vies  0,4%0,2%0,2%0,7%0,2%
Nota Accés 5-6  0,2%0%13,9%0,5%0,2%
6-7  0,4%0,4%0,2%0,2%0,5%
7-8  0,7%0,4%0,4%0,5%0,5%
8-9  0,4%0,2%0,4%0,7%1,8%
>9  98,2%98,9%85%92,4%97%
Preferència 1a  ---98,2%96,1%
2a  ---1,8%2,5%
3a  ----0,9%
4a  ----0,5%
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  9710081114109
Homes  364352384343342
Total  461452465457451
Estudiantat TOTAL Dones  408461441461475
Homes  1.3561.5561.6461.6381.637
Total  1.7642.0172.0872.0992.112
EETC  -1.875,41.882,11.867,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  104.879112.526,5112.924,5112.071-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  86.505,595.07191.114,588.945,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  15.340,513.91117.16617.298-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  2.5112.9343.409,54.302-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  522610,51.234,51.525,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5955,854,153,4-
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  449458464447472
% Aptes FI tp  53%39,3%34,1%38%29%
% Aptes FI tp+1  33,4%46,1%50,9%47,4%54%
% No Aptes 1r  5,8%3,7%5,4%5,4%5,1%
% No Aptes FI  4,5%3,9%3,7%4,2%5,3%
Altres (2)  3,3%7%6%4,9%6,6%
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  78,4%80,5%82,5%76,4%77,7%
Taxa de rendiment (%)  77%79%81,1%75%75,9%
Taxa d'abandonament (%)  --12,1%14,6%15,8%
Taxa de graduació (%)  --58,2%60,2%61%
Taxa d'eficicència (%)  -97,2%90,3%86,1%84,8%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  8378777877
Homes  234270265270265
Total  317348342348342
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,222,9%3,216,7%3,632,1%3,440%3,538,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,520,6%3,616,8%3,933,4%3,837,8%3,937%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,316%3,331,3%3,437,4%

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,782,1%4,888,8%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  ------
Satisfacció general amb la titulació  3,623,6%3,436,2%3,546,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  55,7%22,3%59,1%32,5%59,2%50,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  65,8%21,6%60,6%32,5%66,9%50,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,289,7%5,392,9%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  83,3%100%91,7%100%94,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  62,8%100%45,2%100%57,8%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5,4100%5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3,3100%3,6100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
 • (*) Dades disponibles properament