UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Industrial

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  -300400400400
Preinscripció  -324493529514
Preinscripció vs oferta  -108%123,2%132,2%128,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -59728539
Homes  -190233257157
Total  -249305342196
Estudiantat TOTAL Dones  -59128192154
Homes  -190405579553
Total  -249533771707
EETC  -187,1430,6551,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -11.352,525.83633.082,8-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -11.33625.49432.341,3-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -16,5328,5635,8-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -013,596,8-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -009-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -45,648,542,9-
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --96,5%96,5%95,9%
Taxa de rendiment (%)  --94,3%95,3%87,5%
Taxa d'abandonament (%)  ----8%
Taxa de graduació (%)  ----66,3%
Taxa d'eficicència (%)  ---99,9%99,6%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  -15611561
Homes  -5711957119
Total  -7218072180
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,434,9%3,438,5%3,435,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,836,9%3,937,8%3,935,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----421,8%

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --5100%550%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  ------
Satisfacció general amb la titulació  ----3,227,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50,9%29,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----77,4%29,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
  • (*) Dades disponibles properament