UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Industrial

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Accés Oferta de places -300400
Preinscripció -324493
Preinscripció vs oferta ---
Estudiantat NOU Dones -5972
Homes -190233
Total -249305
Estudiantat TOTAL Dones -59128
Homes -190405
Total -249533
EETC -187,1430,6
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats -11.352,525.836
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada -11.33625.494
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada -16,5328,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada -013,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada -00
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a -45,648,5
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%) -96,5%96,5%
Taxa de rendiment (%) -94,3%95,3%
Taxa d'abandonament (%) ---
Taxa de graduació (%) ---
Taxa d'eficicència (%) --99,9%
2012-2013 2013-2014 2014-2015
Titulats Dones ---
Homes ---
Total ---
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura) --3,434,9%3,438,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent) --3,836,9%3,937,8%
Les condicions generals dels laboratoris i tallers en els que s'imparteix classe (taules de treball, il·luminació, ...) ------
La informació disponible a la pàgina web de la titulació (pla d'estudis, guies docents, horaris exàmens, …) ------
Els espais informàtics del centre oberts a l’estudiant ------
La resta d’espais per altres activitats d’estudi (aules d’estudi individuals i grupals,...) ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus --5100%550%
La utilitat de les tutories ------
Pràctiques externes i tutors empreses ------
Les accions d’orientació professional rebudes per part del centre (xerrades, fòrums, borsa de treball, ...) ------
Valoració global dels serveis que reps ------
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • (*) Dades disponibles properament
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis