UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Nuclear

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Accés Oferta de places  3030302020
Preinscripció  1671720-
Preinscripció vs oferta  53,3%23,3%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  81224
Homes  257181915
Total  338202119
Estudiantat TOTAL Dones  84434
Homes  2519262930
Total  3323303234
EETC  24,2-20,522,924,1
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.4679201.278,51.373,51.443
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.467904,51.2561.373,51.422,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  015,522,5020,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  44,54042,642,942,4
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -97%100%96,4%98,1%
Taxa de rendiment (%)  -95%91,7%94,3%97,2%
Taxa d'abandonament (%)  ----0%
Taxa de graduació (%)  ----87,5%
Taxa d'eficicència (%)  --100%100%97,3%
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Titulats Dones  -4312
Homes  -101119
Total  -1414211
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,530,2%3,815,8%3,817,7%3,640,1%3,640,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,427,8%3,816,6%417,8%3,540,5%3,839,8%

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  ------
Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2003-2004
Edició 2008
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt en desacord) - 5 (Molt d'acord).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
  • (*) Dades disponibles properament