UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Nuclear

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Accés Oferta de places 303020
Preinscripció 71720
Preinscripció vs oferta 23,3%--
Estudiantat NOU Dones 122
Homes 71819
Total 82021
Estudiantat TOTAL Dones 443
Homes 192629
Total 233032
EETC -20,522,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats 9201.278,51.373,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 904,51.2561.373,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 15,522,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 4042,642,9
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%) 100%96,4%98,1%
Taxa de rendiment (%) 91,7%94,3%97,2%
Taxa d'abandonament (%) --0%
Taxa de graduació (%) --87,5%
Taxa d'eficicència (%) 100%100%97,3%
2012-2013 2013-2014 2014-2015
Titulats Dones 431
Homes 10111
Total 14142
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura) 3,817,7%3,640,1%3,640,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent) 417,8%3,540,5%3,839,8%
Les condicions generals dels laboratoris i tallers en els que s'imparteix classe (taules de treball, il·luminació, ...) ------
La informació disponible a la pàgina web de la titulació (pla d'estudis, guies docents, horaris exàmens, …) ------
Els espais informàtics del centre oberts a l’estudiant ------
La resta d’espais per altres activitats d’estudi (aules d’estudi individuals i grupals,...) ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus ------
La utilitat de les tutories ------
Pràctiques externes i tutors empreses ------
Les accions d’orientació professional rebudes per part del centre (xerrades, fòrums, borsa de treball, ...) ------
Valoració global dels serveis que reps ------
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • (*) Dades disponibles properament
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis