UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Automàtica i Robòtica (Pla 2012)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Accés Oferta de places 404030
Preinscripció 489664
Preinscripció vs oferta 120%--
Estudiantat NOU Dones 313
Homes 234122
Total 264225
Estudiantat TOTAL Dones 544
Homes 376365
Total 426769
EETC -53,654,1
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats 2.0183.308,53.244,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2.0183.209,53.070,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 099174
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 4849,447
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%) 90,9%91%93,2%
Taxa de rendiment (%) 83,4%87,3%91,9%
Taxa d'abandonament (%) --30,8%
Taxa de graduació (%) -87,5%57,7%
Taxa d'eficicència (%) 101,7%98,5%97,1%
2012-2013 2013-2014 2014-2015
Titulats Dones -22
Homes -713
Total -915
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura) 3,516,2%3,639,7%3,542,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent) 3,715,3%3,837,8%3,839,4%
Les condicions generals dels laboratoris i tallers en els que s'imparteix classe (taules de treball, il·luminació, ...) ------
La informació disponible a la pàgina web de la titulació (pla d'estudis, guies docents, horaris exàmens, …) ------
Els espais informàtics del centre oberts a l’estudiant ------
La resta d’espais per altres activitats d’estudi (aules d’estudi individuals i grupals,...) ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus --4,540%550%
La utilitat de les tutories ------
Pràctiques externes i tutors empreses ------
Les accions d’orientació professional rebudes per part del centre (xerrades, fòrums, borsa de treball, ...) ------
Valoració global dels serveis que reps ------
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • (*) Dades disponibles properament
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis