UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Automàtica i Robòtica (Pla 2012)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  4040303030
Preinscripció  4896644897
Preinscripció vs oferta  120%240%213,3%160%323,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  31353
Homes  2341222831
Total  2642253334
Estudiantat TOTAL Dones  54487
Homes  3763655869
Total  4267696676
EETC  -53,654,150-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.0183.308,53.244,52.999,3-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.0183.209,53.070,52.942,3-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  09917457-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4849,44745,4-
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -90,9%91%93,2%96,8%
Taxa de rendiment (%)  -83,4%87,3%91,9%88,5%
Taxa d'abandonament (%)  ---30,8%14,3%
Taxa de graduació (%)  --87,5%57,7%57,1%
Taxa d'eficicència (%)  -101,7%98,5%97,1%95,1%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  21212
Homes  1328162816
Total  1529182918
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,420,2%3,516,2%3,639,7%3,542,4%3,742,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,621,5%3,715,3%3,837,8%3,839,4%3,941%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,322,2%

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,540%550%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  ------
Satisfacció general amb la titulació  ----3,427,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----60%27,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----40%27,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
  • (*) Dades disponibles properament