UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria d'Automoció

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  4040303030
Preinscripció  4586524156
Preinscripció vs oferta  112,5%215%173,3%136,7%186,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  00-1-
Homes  2741273120
Total  2741273220
Estudiantat TOTAL Dones  11-11
Homes  4979797760
Total  5080797861
EETC  -54,351,450,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.5873.3383.0843.056,3-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.5573.258,53.0063.006-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  30756344,3-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  04,5156-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5241,73939,2-
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90%94,1%96,5%96,8%94%
Taxa de rendiment (%)  86%88,7%93%92,8%89,5%
Taxa d'abandonament (%)  --4,2%25,9%17,1%
Taxa de graduació (%)  --33,3%37%39%
Taxa d'eficicència (%)  --96%96,9%98,3%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  0----
Homes  1019271927
Total  1019271927
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  313,8%3,119%3,647,9%3,442%3,537,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,515,6%3,816,9%3,845,3%3,940,7%436,5%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,222,2%

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  ------
Satisfacció general amb la titulació  ----3,522,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%22,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----33,3%22,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
  • (*) Dades disponibles properament