UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2018-2019
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  134%128%130%160%122%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  850%764%832%902%936%
Nota de tall (assignació juliol)  9,79,59,910,610,7
Via Accés  PAU o assimilats  100%95,8%100%88,9%94,6%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  ---1,8%1,8%
PAU amb carrera començada  -4,2%-7,4%3,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ---1,8%-
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  1,8%2,1%---
>9  98,2%97,9%100%100%100%
Preferència 1a  94,6%93,8%90,6%86,8%83,3%
2a  1,8%6,2%5,7%9,4%5,6%
3a  1,8%-3,8%-7,4%
4a  1,8%--3,8%3,7%
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  11412126
Homes  4448444350
Total  5552565556
Estudiantat TOTAL Dones  1110203027
Homes  4483111142164
Total  5593131172191
EETC  52,482,1121,2160,193,1
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.1424.9247.2709.6035.587
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.1424.5166.7308.8835.047
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0408522654498
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00186642
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  57,152,955,555,829,4
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --545054
% Aptes FI tp  --40,7%38%51,8%
% Aptes FI tp+1  --20,4%22%18,5%
% No Aptes 1r  --20,4%12%16,7%
% No Aptes FI  --3,7%2%5,6%
Altres (2)  --14,8%26%7,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -69,4%79,4%80,8%82,8%
Taxa de rendiment (%)  -63,7%77,5%80%81,1%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  ----99%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ----6
Homes  ----14
Total  ----20
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1934556611
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --121
No Doctor  -1111
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --263
No Doctor  -2221
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---32
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 100%94,6%91,9%84,2%88,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1,4%2,5%3,1%
No Doctor  -1,2%0,8%1,2%0,7%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --2,4%8,2%4,1%
No Doctor  -4,2%1,6%2,2%1,3%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---1,6%1,4%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -4,2%5,9%12%7,7%
Tram VIU  84,4%88,2%90%88%89,5%
Tram NO VIU  15,6%7,6%4,1%-2,7%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -8,1%8,6%21,4%15,7%
Tram VIU  81,8%59,5%65,6%54%66,3%
Tram NO VIU  18,2%32,4%25,8%24,6%18%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,573,6%3,764,1%3,648,8%3,740%3,744,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,770,1%3,860,9%3,848,6%3,939,6%3,843,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).