UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  300220220220220
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  98,3%100,9%77,7%70,9%70,9%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  284,3%344,1%312,3%353,6%395,5%
Nota de tall (assignació juliol)  56,96,15,87
Via Accés  PAU o assimilats  89,1%94,7%91%89,2%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,3%--0,5%-
CFGS o assimilats  4,8%2,6%2,7%5,6%-
PAU amb carrera començada  5,1%1,8%5%4,2%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,7%0,4%0,4%0,5%-
Altres vies  -0,4%0,9%--
Nota Accés 5-6  4,8%-1,4%7%-
6-7  9,2%7,1%13,1%15,5%-
7-8  10,5%12,4%9,5%16,4%-
8-9  12,2%14,2%17,1%15,5%-
>9  63,3%66,4%58,1%45,5%-
Preferència 1a  93,2%89,8%91,4%91%-
2a  3,4%6,2%2,7%3,8%-
3a  1,7%2,6%3,6%--
4a  0,7%0,9%0,9%2,4%-
5a  0,3%0,4%-1,9%-
6a  0,3%-0,4%0,5%-
7a  0,3%-0,4%--
8a  --0,4%0,5%-
Estudiantat NOU Dones  64594752-
Homes  249175177170-
Total  313234224222-
Estudiantat TOTAL Dones  189208194204-
Homes  829809772725-
Total  1.0181.017966929-
EETC  911,4881,9824799,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  54.68452.91249.43847.987,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  44.42043.47841.11938.406,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  8.1977.4026.4907.423-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.6561.6151.3041.521-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  411417525637-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,75251,251,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  429384298223212
% Aptes FI tp  33,6%45,1%30,2%29,6%30,2%
% Aptes FI tp+1  28,7%18,5%27,5%30%11,8%
% No Aptes 1r  20,5%22,1%25,2%24,2%9,9%
% No Aptes FI  7,5%6,8%9,1%3,6%-
Altres (2)  9,8%7%8%12,6%48,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  56,9%69%74,3%77,1%80,3%
Taxa de rendiment (%)  53,8%66,6%71,2%74,8%77,9%
Taxa d'abandonament (%)  ----44,6%
Taxa de graduació (%)  ----34,4%
Taxa d'eficicència (%)  --97,8%93,6%89,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  --143531
Homes  --67120143
Total  --81155174
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 132178187171174
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 54434
No Doctor  34434
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 23343
No Doctor  21555
Altres  Doctor 33462
No Doctor  12376
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 89,7%92,8%92,3%90,8%89,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4,8%2,2%1,5%1,9%2,5%
No Doctor  2,6%3%3,1%3,2%3,1%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,8%1%0,8%0,8%0,9%
No Doctor  1,5%0,5%1,5%1,8%1,5%
Altres  Doctor 0,5%0,3%0,6%0,9%0,2%
No Doctor  0,2%0,2%0,4%0,6%0,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  4,1%3,4%4,6%5,4%4,8%
Tram VIU  89,6%91,5%90,9%87,3%89,7%
Tram NO VIU  6,3%5,1%4,6%7,2%5,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  19,2%15,5%13,9%15,4%16,2%
Tram VIU  59%63,6%65,4%62,6%62,7%
Tram NO VIU  21,9%20,9%20,7%22%21%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,556,4%3,555,7%3,655%3,556,1%3,558,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,853,5%3,853,5%3,953,3%3,951,4%3,853,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --3,422,2%4,122,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,5100%4,7100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --428,4%4,230,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --60,9%28,4%77,8%30,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --91,3%28,4%88,9%30,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).