UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -300300300220
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -89,7%101,7%98,3%100,9%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -286,7%312%284,3%344,1%
Nota de tall (assignació juliol)  -5,35,556,9
Via Accés  PAU o assimilats  -91,4%86,6%89,1%94,7%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -0%-0,3%-
CFGS o assimilats  -2,7%6,7%4,8%2,6%
PAU amb carrera començada  -5,6%4,7%5,1%1,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -0,3%1,3%0,7%0,4%
Altres vies  -0%0,7%-0,4%
Nota Accés 5-6  -18,3%6%4,8%-
6-7  -8,3%13,4%9,2%7,1%
7-8  -15%9,7%10,5%12,4%
8-9  -13,3%13,1%12,2%14,2%
>9  -45,2%57,9%63,3%66,4%
Preferència 1a  --96,3%93,2%89,8%
2a  --3,7%3,4%6,2%
3a  ---1,7%2,6%
4a  ---0,7%0,9%
5a  ---0,3%0,4%
6a  ---0,3%-
7a  ---0,3%-
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -97686459
Homes  -449341249174
Total  -546409313233
Estudiantat TOTAL Dones  -98147189208
Homes  -463698829808
Total  -5618451.0181.016
EETC  -448,6744,1911,4887,1
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -26.91344.644,554.68453.229
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -22.11635.342,544.42043.762,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -4.7977.7228.1977.423,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -01.4001.6561.615
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0180411428
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -4852,853,752,4
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --429384297
% Aptes FI tp  --33,6%45,1%29,6%
% Aptes FI tp+1  --28,7%18,5%16,8%
% No Aptes 1r  --20,5%22,1%25,6%
% No Aptes FI  --7,5%6,8%-
Altres (2)  --9,8%7%28%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --56,9%69%74,3%
Taxa de rendiment (%)  --53,8%66,6%71,2%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  ----97,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  ----14
Homes  ----67
Total  ----81
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --56104118
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --232
No Doctor  --123
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --122
No Doctor  --1--
Altres  Doctor --231
No Doctor  --113
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --90%94,8%95,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --2,7%1,9%0,5%
No Doctor  --2,2%1,3%2,2%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --0,9%1%1%
No Doctor  --0,9%--
Altres  Doctor --3%0,7%0,3%
No Doctor  --0,2%0,3%0,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --2,1%2%1,9%
Tram VIU  --94,5%94,2%94,8%
Tram NO VIU  --3,4%3,8%3,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --15,1%15,1%12%
Tram VIU  --60,8%63,1%67,6%
Tram NO VIU  --24,1%21,8%20,4%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,556,4%3,555,7%3,655%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,853,5%3,853,5%3,953,3%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4,5100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament