UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Física

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2011-2012
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  265%252,5%155%257,5%215%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  962,5%1077,5%845%1172,5%1152,5%
Nota de tall (assignació juliol)  12,112,612,212,712,7
Via Accés  PAU o assimilats  97,8%95,5%93,6%94%92,9%
Llicenciats, diplomats o assimilats  0%0%---
CFGS o assimilats  0%0%-2%-
PAU amb carrera començada  2,2%0%6,4%4%4,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0%0%---
Altres vies  0%4,5%--2,4%
Nota Accés 5-6  0%0%--2,4%
6-7  0%4,5%-2%2,4%
7-8  0%0%2,1%--
8-9  0%0%---
>9  100%95,5%97,9%98%95,2%
Preferència 1a  --100%94%100%
2a  -----
3a  ---6%-
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  813112113
Homes  3831374140
Total  4644486253
Estudiantat TOTAL Dones  3744485761
Homes  158163168178179
Total  195207216235240
EETC  163,4172,5176,6193,8254,2
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  9.80410.35010.59611.629,515.251,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  9.55810.03810.06811.329,514.932
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  240306462240276
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  60606043,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  06600
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,35047,149,563,5
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4848444850
% Aptes FI tp  64,6%63%59,1%68,8%68%
% Aptes FI tp+1  10,4%21,7%25%6,2%-
% No Aptes 1r  4,2%2,2%6,8%2,1%2%
% No Aptes FI  2,1%4,4%---
Altres (2)  18,8%8,7%9,1%22,9%30%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91,1%93,9%92,1%96,4%96,3%
Taxa de rendiment (%)  89,5%92%90,2%94,2%94,7%
Taxa d'abandonament (%)  --29,8%19,6%14,3%
Taxa de graduació (%)  --66,7%80,4%78,6%
Taxa d'eficicència (%)  -99,5%98,9%97,6%98,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -3798
Homes  -20313633
Total  -23384541
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6081868487
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -11--
Lectors  Doctor 541--
Associats  Doctor ---11
No Doctor  --111
Altres  Doctor -3773
No Doctor  ---1-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 94,2%93,8%91,3%94,9%96,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -0,4%1%--
Lectors  Doctor 5,8%3,2%1,2%--
Associats  Doctor ---0,1%0,2%
No Doctor  --0,8%0,9%0,9%
Altres  Doctor -2,6%5,7%4%2,2%
No Doctor  ---0,1%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  7,4%2,8%2,9%1,5%3,1%
Tram VIU  86,8%95,1%94,7%97,5%96,8%
Tram NO VIU  5,8%2,1%2,4%1%0,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -3,9%3,9%2,1%2,9%
Tram VIU  95,6%90,6%90,7%90,5%87,3%
Tram NO VIU  4,4%5,5%5,4%7,3%9,8%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,737%3,538,7%3,550,5%3,549,8%3,550,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  435,6%439,3%3,947,4%446,5%3,947,8%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  15%410,8%3,213,6%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%4,5100%--

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  4476,2%4,624,3%4,334,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%476,2%100%24,3%86,7%34,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%952,4%100%24,3%93,3%34,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament