UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Engineering Physics

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2019-2020
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -30303030
Preinscripció  -36221820
Preinscripció vs oferta  -120%73,3%60%66,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -3321
Homes  -9857
Total  -121178
Estudiantat TOTAL Dones  -3331
Homes  -991010
Total  -12121311
EETC  -11,67,89,43,5
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -696,5470562207
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -696,5470520193
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -004214
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -5839,243,225,9
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --99,2%100%97,2%
Taxa de rendiment (%)  --95%89,4%87,7%
Taxa d'abandonament (%)  ---8,3%18,2%
Taxa de graduació (%)  ---91,7%81,8%
Taxa d'eficicència (%)  --98,4%100%96,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  --313
Homes  --746
Total  --1059
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -2532292
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -1---
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor --211
No Doctor  --221
Altres  Doctor -1-21
No Doctor  ----2
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -93%94,9%94,9%94,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -4,5%---
Lectors  Doctor ----1%
Associats  Doctor --1,2%0,4%0,3%
No Doctor  --1,8%1,7%1,6%
Altres  Doctor -2,5%-3%0,6%
No Doctor  ----1,3%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -13,6%10,6%8,2%15%
Tram VIU  -78,2%89,4%91,8%84,4%
Tram NO VIU  -8,2%--0,6%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -18,1%10%5,1%6,7%
Tram VIU  -75,3%80,8%88,8%87,6%
Tram NO VIU  -6,6%9,2%6,1%5,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,448,2%----4384,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --448,2%----4,3384,6%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).