UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  166,7%146,7%180%218,3%271,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  746,7%756,7%753,3%976,7%1060%
Nota de tall (assignació juliol)  11,711,811,311,912,4
Via Accés  PAU o assimilats  93,9%96,5%98,3%96,7%95%
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,5%3,5%-1,7%-
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  4,6%--1,7%3,3%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  --1,7%-1,7%
Nota Accés 5-6  --1,7%1,7%1,7%
6-7  3%3,5%---
7-8  -----
8-9  -1,8%---
>9  97%94,7%98,3%98,3%98,3%
Preferència 1a  71,2%70,2%86,4%65%71,7%
2a  24,2%29,8%13,6%35%21,7%
3a  3%---5%
4a  -----
5a  1,5%---1,7%
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1410111011
Homes  5450505455
Total  6860616466
Estudiantat TOTAL Dones  4340424845
Homes  254242223225225
Total  297282265273270
EETC  270,1259,2250,6253,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  16.20415.553,515.03415.188-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  14.306,514.107,513.823,514.210-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.485936969681-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  244,5306142,5126-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  16820499171-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  54,655,256,755,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6067585960
% Aptes FI tp  80%73,1%67,2%84,8%78,3%
% Aptes FI tp+1  16,7%17,9%25,9%13,6%-
% No Aptes 1r  -7,5%---
% No Aptes FI  3,3%-1,7%--
Altres (2)  -1,5%5,2%1,7%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  87,4%87,4%89,1%92,6%89,1%
Taxa de rendiment (%)  85,5%84,4%87,1%91,1%86,8%
Taxa d'abandonament (%)  15,9%12,3%15,9%5,4%8,6%
Taxa de graduació (%)  65,1%69,2%66,7%80,4%87,9%
Taxa d'eficicència (%)  85,3%86,8%89,3%92,9%90,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  699412
Homes  4854615149
Total  5463705561
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8478767477
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 141311108
No Doctor  55766
Lectors  Doctor 54378
Associats  Doctor 1311191315
No Doctor  3441475056
Altres  Doctor 43431
No Doctor  32341
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 57,4%52,8%49,2%46,3%53,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,7%8,8%8,2%8,3%8,4%
No Doctor  5,2%7,6%8%7,2%4,6%
Lectors  Doctor 4,3%4,8%3,6%5%3,6%
Associats  Doctor 5,9%6,7%6%5,5%6,3%
No Doctor  14,8%17,5%21,4%23,7%21,1%
Altres  Doctor 3%1,3%2,9%2,8%1,5%
No Doctor  0,7%0,4%0,6%0,7%0,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  32,3%32,6%32,6%36,1%36,3%
Tram VIU  66,2%64,6%63,8%60,2%57,6%
Tram NO VIU  1,5%2,9%3,6%3,7%6,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  49,1%50,8%53%51,1%49,2%
Tram VIU  43,9%42,8%39,6%39,4%39%
Tram NO VIU  7%6,4%7,4%9,5%11,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,552,5%3,555,8%3,656,2%3,561,5%3,535,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,650,3%3,853,4%3,856,4%3,756,8%3,731%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,314,3%2,732,4%3,322,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,3100%4,6100%3,8100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,128,6%2,948,5%3,532,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%28,6%69,7%48,5%70,6%32,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  44,4%28,6%36,4%48,5%64,7%32,1%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----92,6%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----40%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).