UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  220%195%221,7%306,7%358,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  753,3%768,3%755%956,7%1121,7%
Nota de tall (assignació juliol)  12,112,412,212,612,8
Via Accés  PAU o assimilats  96,6%96,7%98,3%93,2%100%
Llicenciats, diplomats o assimilats  3,4%1,6%-1,7%-
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  --1,7%3,4%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -1,6%-1,7%-
Nota Accés 5-6  -1,6%---
6-7  1,7%----
7-8  1,7%--3,4%-
8-9  -1,6%---
>9  96,6%96,7%100%96,6%100%
Preferència 1a  98,3%98,4%98,3%100%98,4%
2a  1,7%1,6%1,7%-1,6%
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  711131319
Homes  5652514846
Total  6363646165
Estudiantat TOTAL Dones  4243434553
Homes  248231222215204
Total  290274265260257
EETC  269,5248,3239,7240,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  16.16714.898,514.381,514.404-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  14.83513.96413.51313.726-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.012,5729603420-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  187,5133,5148,593-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  13272117165-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  55,754,454,355,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6061626057
% Aptes FI tp  80%86,9%72,6%95%80,7%
% Aptes FI tp+1  11,7%4,9%19,4%1,7%-
% No Aptes 1r  3,3%4,9%1,6%-3,5%
% No Aptes FI  1,7%1,6%3,2%--
Altres (2)  3,3%1,6%3,2%3,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  89%90,8%92,5%94,4%92,6%
Taxa de rendiment (%)  88,1%88,2%90,1%92,3%89,5%
Taxa d'abandonament (%)  13,2%13,5%4,4%9,1%6,8%
Taxa de graduació (%)  79,4%67,6%88,2%81,8%84,8%
Taxa d'eficicència (%)  90,6%94%92,1%92,9%93,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  8712117
Homes  3960545047
Total  4767666154
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7776707980
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 131011129
No Doctor  55676
Lectors  Doctor 554710
Associats  Doctor 1315191216
No Doctor  3345484452
Altres  Doctor 33411
No Doctor  34351
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 57,3%51,2%49,8%48,4%52,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7%5,8%7,5%7,4%7,2%
No Doctor  5,1%7,4%7%7,6%3,9%
Lectors  Doctor 4,7%5%3,5%5,3%4,8%
Associats  Doctor 5,8%7,3%5,3%4,6%6,4%
No Doctor  15,9%20,9%22,6%23,3%22,1%
Altres  Doctor 2,5%1,1%2,7%1,8%1,4%
No Doctor  1,6%1,3%1,5%1,3%0,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  34%36,9%33,7%34,8%38,9%
Tram VIU  64,5%60,6%64%60,6%54,5%
Tram NO VIU  1,5%2,5%2,3%4,6%6,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  48,8%51,2%52,5%50,2%49,5%
Tram VIU  45,1%42,1%40,7%40,6%38,3%
Tram NO VIU  6,2%6,8%6,8%9,2%12,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,552,7%3,555,4%3,656%3,561,2%3,536,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,650,3%3,753,3%3,953,7%3,657%3,732,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,114,9%2,924,6%3,518%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,6100%4,491,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,829,9%332,3%3,534,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  61,9%31,3%42,9%32,3%66,7%34,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%31,3%23,8%32,3%42,9%34,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----80%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).