UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Elèctrica

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Estudiantat TOTAL Dones  11131399
Homes  177169164138107
Total  188182177147116
EETC  125,7130138,4121,243
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  7.5407.7978.3037.2742.578
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.8426.4117.4576.0922.093,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.3141.062666894358,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  32421611423484
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  60108665442
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  44,445,146,946,625,5
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  85,6%84%88,5%82,6%83%
Taxa de rendiment (%)  82,6%80%86,3%79,2%78,9%
Taxa d'abandonament (%)  39,2%38,8%37,6%28,6%34,7%
Taxa de graduació (%)  25,8%23,6%23,8%27,1%37,1%
Taxa d'eficicència (%)  84%87,7%86,4%86,3%85,9%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  3-223
Homes  3124212433
Total  3424232636
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7161616150
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 66666
No Doctor  151413145
Lectors  Doctor 32598
Associats  Doctor 121214131
No Doctor  5657586411
Altres  Doctor 22--1
No Doctor  11-22
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 40,9%38,7%38,2%37,4%39,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,4%4,6%4,6%4,5%5,3%
No Doctor  16,5%16,7%14,4%13,6%10%
Lectors  Doctor 0,7%0,3%2,6%3,6%7,3%
Associats  Doctor 5,4%7,6%9,2%7,5%5,1%
No Doctor  30,8%31,1%30,4%32,8%30,6%
Altres  Doctor 0,2%0,8%--0,3%
No Doctor  0,1%0,1%-0,5%1,3%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  37%39,6%43,2%44,7%46,6%
Tram VIU  60,7%56,4%54,7%53,9%52,1%
Tram NO VIU  2,3%4%2,1%1,4%1,3%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  61,3%62,4%63,7%63,3%60,7%
Tram VIU  35,6%31,9%29%29,3%28,2%
Tram NO VIU  3,2%5,8%7,3%7,4%11,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,642,7%3,542,9%3,623,5%3,530,8%3,440,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,941,6%3,837,1%3,919,2%3,925,5%3,833,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,129,2%3,819%--

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,729,2%4,319%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%29,2%100%19%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%29,2%100%19%--
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --88,9%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,2100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,9100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).